Annons

Annons

Annons

Västmanlands län

De rödgröna satsar på Hälsocenter i Hallstahammar och Surahammar

Förutom sjukvård vill de styrande partierna i Region Västmanland satsa mer på förebyggande hälsoarbete. I regionplanen och budgeten för de kommande åren finns bland annat planer på Hälsocenter i både Hallstahammar och Surahammar.

För att alla länsbor ska få en mer jämlik tillgång till hälsofrämjande insatser vill de rödgröna i Region Västmanland öppna Hälsocenter i Hallstahammar och Surahammar under nästa år.

Bild: Tony Persson

Hälsocenter, dit alla över 16 år kan få hjälp och råd när det gäller kost, motion, sömnproblem, stresshantering och tobaksavvänjning, finns i Västerås, Sala, Köping och Fagersta. För att länets invånare ska få en mer jämlik tillgång till hälsofrämjande insatser finns en utökning av verksamheten med i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets regionplan och budget för de kommande åren. Planen presenterades för politikerna i regionstyrelsen under tisdagens möte, den 30 maj, och ska sedan vidare till regionfullmäktige för beslut.

Annons

Redan nästa år, 2018, ska Hälsocenter ha verksamhet även i Hallstahammar och Surahammar, en satsning på fyra miljoner kronor per år fram till 2020.

Annons

Förutom tobaksavvänjning, där det tas ut vanlig patientavgift, är verksamheterna vid Hälsocenter gratis för dem som deltar och det finns inget remisstvång.

För våra pluskunder: Alliansen vill ha krafttag mot sjukfrånvaron

Den ökade psykiska ohälsan hos länets ungdomar, att fler länsbor lider av övervikt och fetma, att länet har ett högt antal självmord och självmordsförsök och skillnaden i tandhälsa mellan olika grupper i samhället är andra prioriterade områden.

Tre miljoner satsas 2018 under posten folkhälsa, pengar som ska användas för barn- och ungas psykiska hälsa. Dessutom finns 8,5 miljoner anslaget för att skapa doktorand- och post-doc-tjänster för att stärka bemanningen inom psykiatrin.

– Genom doktorand- och post-doc-tjänster kommer vi kunna kombinera vård med forskning. Det innebär ett lyft för att utveckla och förbättra psykiatrin, säger regionrådet Hans Jansson, (V) i ett pressmeddelande.

Under åren fram till 2020 tänker majoriteten att det ska bli en ny överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna när det gäller utskrivningsklara patienter där samordningen mellan slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg ska förbättras.

Under 2018 görs också en satsning på totalt 45,2 miljoner på personalen, fördelat på 18,3 miljoner för omställning och kompetensutveckling och 26,9 miljoner för personalpolitiska medel inklusive strategi för löner och förmåner.

Annons

Annons

Regionstyrelsens ordförande, Denise Norström, (S), säger att satsningen på totalt 45,2 miljoner kronor på personalen under 2018 ska användas för att minska sjuktalen, förbättra arbetsmiljön och till utbildningar.

Bild: Rune Jensen

– Personalen är vår viktigaste resurs och en nyckel i att möta de stora utmaningarna i vården. Då krävs rejäla satsningar, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S), i ett pressmeddelande.

Satsningen på digitala lösningar är också ett prioriterat område, där vill man satsa fem miljoner kronor under 2018. Inom vården gäller det bland annat tidsbokning och digitala vårdmöten.

Man vill också bygga en gemensam digital lösning tillsammans med kommunerna, Länsstyrelsen, civilsamhället, näringslivet och högskolan. Det finns också planer på att öka möjligheten till vård i hemmet och att utveckla den telemedicinska verksamheten för att kunna erbjuda vård på distans.

För utveckling av den sjukhusanslutna hemsjukvården anslås 6,6 miljoner kronor per år under de tre kommande åren, samma summa som för 2017.

Ekonomiskt räknar majoritetspartierna med att det blir en tuff utmaning med långsammare ökning av skatteintäkterna under den kommande perioden, därför måste bland annat kostnaderna för sjukvården minskas. Man räknar ändå med att få ett plusresultat på 120 miljoner 2018, 169 kronor 2019 och 174 miljoner 2020. I år fick sjukhuset 50 miljoner i ett extra anslag för att täcka kostnaderna,

Majoritetspartierna har också lagt in en buffert för oförutsedda utgifter i budgeten för de kommande tre åren. 2018 finns 73,2 miljoner i bufferten, året efter 43,6 miljoner och 2020 43,6 miljoner.

Annons

Ramen för investeringar de tre kommande åren föreslås vara 515 miljoner kronor nästa år, 505 miljoner 2019 och 505 miljoner 2020.

Under de tre åren ökar verksamheternas ramar med totalt 731 miljoner fördelat på 282 miljoner 2018, 229 miljoner året därpå och 211 miljoner 2020.


Irene Wallgren

021-19 91 09
irene.wallgren@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan