Annons

Annons

Annons

Annons

Fel val av preses och ordförande, Vetenskapliga Akademin!

"De fem skribenterna företräder åsikter och verksamheter där faktakontroll och evidensbaserat kritiskt ifrågasättande ofta lyser med sin frånvaro", anser Dan Larhammar. Foto: Therese Jahnson/TT

Annons

Våra akademier har som syfte att främja kunskapsutveckling och nyskapande inom sina respektive områden. De som valts till att bistå i detta ska anses tillhöra de mest lärda och besitta både insikter och förmåga att bedriva en verksamhet som gynnar individuellt utforskande och att ta tillvara på det allmänt historiska. Kungliga Vetenskapsakademien har valt professor Dan Larhammar till ny preses och ordförande. Det väcker frågor. Denna akademi med ansvar för Nobelpris borde ledas av en person som anammat modernt akademiska attityder och som respekterar vetenskapens fundament, det vill säga att ständigt pröva etablerad kunskap till förmån för nya upptäckter.

Mot denna bakgrund blir valet av preses anmärkningsvärt. Larhammar är känd för att uttala sig kategoriskt i medicinska frågor i medierna trots att han saknar adekvat bakgrundskunskap då han är apotekare och inte vare sig läkare eller psykolog. Han har framträtt som expert på autism, dietism och olika vårdformer där han saknar professionell kompetens. Han har i en SvD-artikel påstått att religiösa föreställningar är följden av kemiska rubbningar i hjärnsubstansen. Och han proklamerar sina egna trosuppfattningar som sanningar.

Annons

Annons

Han har mot donatorers uttalade önskemål medverkat till att dessa forskningsmedel (Zetterlings) gått till annat. Han har som frontfigur i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) under decennier drivit kampanj mot utpekade läkare, forskare, författare och kulturarbetare. I denna process premieras företrädes män som folkbildare (18 män/7 kvinnor) och bestraffas kvinnor (11 kvinnor/7 män) med förvillarpriser därför att de anses utgöra hot mot VoFs slutna värld.

Han bedriver ett personligt fälttåg mot Vidarkliniken, och därmed vill han begränsa valfriheten inom sjukvården. Varför? Han har i ett tioårigt mediedrev förföljt Göteborgsläkaren Dr Erik Enby som framgångsrikt behandlat kring 30 000 patienter med en metod som fått stöd i en rad studier, senast en publicerad i British Medical Journal (2017). Larhammar har kallat Enby "stollig" och medverkat till att han har förlorat sin läkarlegitimation. Varför?

En institution, som bör värna om upptäckter som bidrar till hälsa, ska nu ledas av en man som har gjort sig känd för att med tvivelaktiga metoder ha idkat förtal, undergrävt andras karriärer, åsidosatt etiken och omintetgjort diskussionen. Det är ett ledarskap som ägnar sig åt rule by fear. Vetenskapsrådet pekar på att: "Forskningsetik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en diskussion om hur man bör handla. Etiska aspekter är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på samhället. Vetenskapsakademien bör stå fri från pseudoskepticism och särintressen och ha en ledning som tar stöd i vetenskapens grundläggande värderingar.

Annons

Annika Dahlqvist

Lisbet Gemzell

Marina Papazian

Börje Peratt

Ulla Premmert

Annons

SVAR DIREKT

Vetenskapen går framåt genom nyfikenhet och ständigt ifrågasättande – och genom noggranna undersökningar, särskilt av anmärkningsvärda påståenden. De fem skribenterna företräder åsikter och verksamheter där faktakontroll och evidensbaserat kritiskt ifrågasättande ofta lyser med sin frånvaro. De har i flera sammanhang framfört en rad synnerligen märkliga påståenden.

Skribenterna påstår att jag skulle ha medverkat till att en donation till Uppsala universitet använts till annat syfte än donatorn avsåg. I själva verket var det precis tvärtom: Det var jag som föreslog att Zetterlings donation från 1872 i enlighet med donators önskan skulle användas för föreläsningar om homeopati. (Zetterling hade inte skrivit något om forskning.) Jag fick själv uppdraget att organisera sådana föreläsningar vilket skedde i form av seminariedagar vid ett 25-tal tillfällen på sju olika utbildningsprogram vid de medicinska och farmaceutiska fakulteterna. Vid varje tillfälle medverkade en inbjuden homeopatiföreträdare som föreläsare.

Seminarierna om homeopati genomfördes naturligtvis i enlighet med högskolelagen, det vill säga de baserades på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta ledde med nödvändighet till att det homeopatiska konceptet ifrågasattes, i synnerhet föreställningen att homeopatiska preparat kan ha effekt även sedan utgångsmaterialet helt och hållet spätts bort med vatten.

Det är särskilt anmärkningsvärt att Dahlqvist, som själv är läkare, försvarar Erik Enby. Beslutet att återkalla Enbys läkarlegitimation togs 2007 av HSAN, Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd. De konstaterade då att Enby, trots varningar från HSAN och påpekande från Socialstyrelsen, fortsatt att behandla cancerpatienter med metoder som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom hade han skrivit ut narkotikaklassade läkemedel utan medicinsk grund.

Annons

Annons

Jag själv fick först senare vetskap om HSAN:s beslut. Tidigare hade jag kortfattat intervjuats i media vid tre tillfällen. Jag hade dessförinnan granskat Enbys webbsidor och konstaterat att hans idéer om orsakerna till cancer helt saknade evidens från vetenskapliga studier. Han förespråkade idén att cancer förorsakas av svamp, och hävdade att detta kan behandlas med bikarbonat. Sådana idéer är stolliga – och farliga. Även en italiensk läkare som förfäktar dessa bisarra idéer har förlorat sin legitimation.

Peratt har under ett par års tid försökt demonisera mig för att jag vid några få tillfällen ifrågasatt Enbys pseudovetenskapliga idéer. På denna webbsida beskriver jag hur Peratt låtit sig vilseledas av Enbys förehavanden:

http://www.vof.se/blogg/borje-peratts-vinklade-beskrivning-av-den-deslegitimerade-lakaren-erik-enby/

När pseudovetenskapliga idéer ifrågasätts påstås kritiken inte sällan vara förtal. På så sätt hoppas de som förespråkar pseudovetenskapliga metoder slippa kravet på vetenskapliga belägg. Men vetenskapens framåtskridande sker inte genom att någon fanatiskt tror på osannolika idéer som saknar vetenskapligt stöd, utan genom omsorgsfullt utförda experiment, studier och observationer som görs tillgängliga för alla att granska och bedöma.

Dan Larhammar

Professor i molekylär cellbiologi

Tredje vice preses i Kungliga Vetenskapsakademien

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan