Annons

Annons

Annons

Miljön på tippområdet i Skultuna

Insändare
Insändare: Häpnadsväckande om Skultuna-tippen

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Grundproblemet är att kommunen tillåtit den här verksamheten, enligt skribenterna.

Bild: Mats Wikman

Annons

I en stort uppslagen artikel i VLT uttrycker ordföranden i miljö- och konsumentnämnden Anna Thunell ett antal häpnadsväckande påståenden om kommunens möjlighet att agera mot den så kallade soptippen i Skultuna. Det är naturligtvis tråkigt att Thunell och handläggare via mail har blivit idiotförklarade i detta ärende men det kan också bottna i att de inte i tillräcklig grad har satt sig in i hur rådande miljölagstiftning ska tillämpas. Det är knappast miljölagstiftningen som enligt Thunell är för ”mesig” utan det är hur denna har tillämpats av Västerås kommun, som har varit mesig och vittnar om en förbluffande okunnighet.

Nyhetsartikel för dig som är Plus-kund: Tippen - massivt jobb för kommunen

Annons

Annons

Oberoende av om historien började med en brand (såsom påstås i artikeln) eller om den började med att företaget fullgjorde sin anmälningsplikt har miljönämnden haft alla möjligheter att avstyra platsvalet för verksamheten genom sitt tillsynsansvar. För vad innebär egentligen tillsynsansvaret och att ett företag har anmälningsplikt?

I en tillsynsverksamhet ingår att ta emot anmälningar från företag som har anmälningsplikt. Syftet med anmälningsplikten är att den kommunala miljönämnden ska få information i tid och kunna ingripa med tillsynsåtgärder (t.ex. genom att meddela förbud eller förelägga om krav på skyddsåtgärder).

Reagerar inte den kommunala miljönämnden inom en viss tid (normalt sex veckor) får verksamheten sättas igång. Men anmälningsplikten är alltså ingen ”frisedel” för företaget att starta sin verksamhet. Den kommunala miljönämnden ska reagera inom tiden om t.ex. platsvalet inte är lämpligt. Detta har uppenbarligen inte gjorts och nu försöker miljönämnden mörka detta genom att säga att situationen hade varit en annan om verksamheten krävde tillstånd, något som är ovidkommande, eftersom redan tillsynsansvaret och anmälningsplikten ger miljönämnden de verktyg som behövs för att styra upp detta.

I en tillsynsverksamhet ingår att ta emot anmälningar från företag som har anmälningsplikt. Syftet med anmälningsplikten är att den kommunala miljönämnden ska få information i tid och kunna ingripa med tillsynsåtgärder (t.ex. genom att meddela förbud eller förelägga om krav på skyddsåtgärder).

Annons

Annons

Vidare ska miljöbalkens hänsynsregler i dess 2 kapitel tillämpas vid tillsyn oberoende av om anmälningsplikt föreligger eller inte. Dessa hänsynsregler styr miljömyndigheters bedömning av miljöpåverkande verksamheter. Här finns bl.a. en central lokaliseringsregel som innebär att den plats ska väljas som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Bedömningen ska vara objektiv, d.v.s. oberoende av t.ex. företagets möjligheter att komma över mark. I detta fall är platsvalet synnerligen olämpligt på grund av närheten till samhället och till Svartån. EU:s ramvattendirektiv ställer mycket höga krav på medlemsstaternas vattenkvalitet i dess vattenförekomster och det krävs knappast någon större fantasi för att förstå att avfallsmassorna kommer att läcka olämpliga ämnen till ån vid t.ex. ett skyfall eller att släckvatten kommer att göra detsamma vid en brand. Och olägenheterna till följd av närheten till samhället behöver väl inte förtydligas ytterligare.

Dessutom verkar åtminstone inte Anna Thunell känna till huvudregeln att det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan för att kraven i miljöbalkens hänsynsregler är uppfyllda (2 kap. 1§ miljöbalken). Det är alltså inte kommunen som ska bevisa att företaget gör fel, såsom framkommer i intervjun.

Det grundläggande problemet i hela den här historien är att kommunens miljönämnd från början har tillåtit företaget att bedriva den här typen av verksamhet på den här platsen och inte heller nu i efterhand förmår rätta till sitt misstag trots att verktygen i miljöbalken fortfarande finns kvar.

Charlotta och Johnny Zetterberg

Anmäl text- och faktafel

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan