Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Fel läge fatta beslut om flygplatsen nu

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Britt-Louise Bergström

Annons

Delar av (S)-styret och deras nygamla vänner har beslutat att Västerås flygplats ska läggas ner. Det beskedet oroar inte bara landshövdingen, utan även en stor del av övriga västeråsare. Flygplatsen har varit belägen i vår stad sedan 1920-talet. I samband med släckningen av skogsbranden i Västmanland 2014 tjänade flygplatsen som bas för flyginsatserna.

Ekonomin har inte varit i balans på flera år. För att komma tillrätta med detta och verksamheten i övrigt anställdes en ny VD år 2016. Hennes enorma engagemang, erfarenhet och hårda arbete har sedan dess drivit flygplatsen i positiv riktning. Men kraven som ställts från Västerås stads sida har dock varit för snäva och det ekonomiska målet uppenbart svårt, för att inte säga omöjligt, att nå. Detta är dock inte förvånande då (S)-styret så länge strävat efter att kunna bygga staden vidare mot Stockholm och intresset för att behålla flygplatsen därför varit tämligen svalt.

Annons

Annons

På onsdag kommer så förslaget om att avveckla Västerås flygplats upp till beslut i kommunstyrelsen. Där kommer förslaget vinna med en majoritet bestående av (S), (L), (MP) och (V). Därefter skickas frågan vidare till kommande kommunfullmäktigesammanträde för att klubbas igenom.

I stället för att avvakta namninsamlingen och låta västeråsarna säga sitt, går alltså (S), med sina nygamla vänner, fram med ett beslut som kommer att vara helt avgörande för kommuninvånarnas och regionens framtid. Dessutom utan att detta förankras med hela fullmäktiges folkvalda församling. I den rådande pandemikrisen har samtliga partiers gruppledare kommit överens om att antalet ledamöter i fullmäktige ska reduceras. Det innebär att samtliga folkvalda ledamöter inte kommer att närvara och därmed inte delta i debatten eller avlägga sin röst i fullmäktige när ärendet om flygplatsen ska behandlas. Kommunens högsta beslutande organ ska inte hantera en fråga av den här digniteten i en rådande krissituation.

Vi ställer oss också mycket kritiska till att ingen kontakt med Region Västmanland tagits för att exempelvis diskutera frågan om finansiering eller på vilket sätt en nedläggning påverkar Regionens verksamhet. Här borde en grundlig risk- och konsekvensanalys genomföras. Vi anser att det inte går att fatta beslut om avveckling enbart baserat på ekonomiska grunder. Man bör även ta hänsyn till alla de samhällsviktiga transporter som, förutom försvaret, har nytta av flygplatsen såsom brandflyg, polis och ambulans. Vid en akut kris kan även livsmedel och mediciner behöva flygas in till regionen.

Annons

Någon hänsyn till rikets totalförsvarsförmåga verkar heller inte ha tagits. Sverigedemokraterna är måna om att hela Sverige ska ha en god förmåga att försvara sig mot fientliga anfall eller stora kriser som kan drabba landet, regionen och kommunen. Den infrastruktur som flygplatserna utgör är av nationellt strategiskt intresse. Därför anser vi det vara av största vikt att låta staten göra en granskning innan avvecklingen sker. Det är också den slutsatsen som dras i den statliga utredning som heter ”Förbättrat skydd för totalförsvaret” (SOU 2019:34). I förslaget till ny lag står följande:

Annons

”Denna lag syftar till att skydda väsentliga totalförsvarsintressen i samband med överlåtelse, upplåtelse och, i vissa fall, avveckling, av egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Lagen innehåller bestämmelser om statens rätt att granska och vid behov förbjuda eller villkora en överlåtelse, upplåtelse eller avveckling av egendom som ägs av en kommun, ett landsting eller en enskild.”

Sverigedemokraterna kommer inte att acceptera den tillfälliga (S)-majoritetens vårdslösa hantering av ärendet. Vi kommer därför att kräva att beslutet inte tas upp för behandling förrän fullmäktige återigen kan vara fulltaligt.

Ann-Christine From Utterstedt, Riksdagsledamot (SD)

Erik Johansson, Gruppledare (SD)

Anmäl text- och faktafel

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan