Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: S, L, MP och V – Redovisa kostnader och konsekvenser för en nedläggning av Hässlö

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kurt Åberg efterlyser en ekonomisk konsekvensanalys av Västerås flygplats.

Bild: Tony Persson

Annons

Replik på inlägget "Tänk på framtiden och avveckla flygplatsen", VLT den 4 juli.

Västerås har växtvärk, och därmed stort behov av mark att bygga ett nytt bostadsområde. Med anledning av pågående coronapandemi, och därmed stora problem för flygindustrin, så tycker uppenbarligen S, L, MP, med stöd av V, att denna omständighet nu ger ett lämpligt tillfälle att driva igenom en nedläggning av Hässlö flygfält, som därmed skulle öppna för en bebyggelse med 3 000–4 000 bostäder på denna mark. Detta vill man genomföra utan att först presentera en ekonomisk konsekvensanalys där för- och nackdelar kan ställas mot varandra, för att sedan bilda ett seriöst beslutsunderlag.

Annons

Annons

I en sådan förstudie borde exempelvis följande kostnader av en nedläggning redovisas:

- En kostnadskalkyl att schakta upp Hässlöfältet, som kan frigöra mark för denna bebyggelse?

- Fortums omhändertagande av förgiftad jordmassa måste transporteras till Kumla, endera för deponi (600 kr/ per ton,) eller förbränning av särskilt farliga ämnen ur kretsloppet (en kostnadstrappa upp till 4 500 kr/per ton) beroende på hur förgiftad jordmassan är.

- Vilka kostnader är beräknade för Lastbilstransporter av förgiftad jordmassa till Fortum i Kumla?

- Kostnad för ersättning av bortschaktade jordmassor samt stabilisering för en planerad bostadsbebyggelse?

- Finnas det någon analys över vilka miljöproblem och ekonomiska kostnader som skulle uppstå i fall gifter från Hässlöbanan på grund av schaktarbeten rinner ut i Mälaren där Västerås och närliggande kommuner hämtar sitt dricksvatten?

- Hur ser man på riskerna för framtida översvämningar på detta planerade bostadsområde med anledning av pågående klimatförändring. Detta eftersom marken på Hässlö till stor del ligger under Mälarens nivå. I Sibirien smälter permafrosten och med den miljöpolitik som till exempel USA och Brasilien för närvarande driver, så blir det svårt att globalt bromsa en framtida temperaturhöjning och därmed högre havs- och vattennivåer?

- Vid tidigare militära flygplatser som lagts ner, Tullinge (2004) och Barkaby (2010, har man uteslutit sanering av marken eftersom saneringskostnaderna visat sig hamna i miljardklassen i båda fallen. I Tullinges fall har man dessutom ej heller brutit upp rullbanan. Ett sådant beslut togs enligt sägen, när man började gräva i den kontaminerade marken och gnistor som bildades av grävmaskinerna antände marken som började brinna.

Annons

Annons

- Har några kalkyler gjort vad gäller nedmontering och avskrivningar av alla inflygningshjälpmedel som Hässlö är utrustade med, som ILS, VOR och NDB-fyrar samt högintensivt inflygningsljus med rullande blixt som bidrar till landning i mycket dåligt väder? Att stänga fältet och skrota den avancerade tekniska utrustning som Hässlö har, skulle innebära stor kapitalförstöring.            

- Vilka straffsummor kan det handla om, att i förtid lösa skrivna hyreskontrakt och andra avtal, gentemot företagen som är beroende av landningsbanan, och som tvingas söka sig till andra flygplatser, exempelvis FFK, Flygskolorna samt Ryan Air?

- Vilka skatteintäkter förlorar Västerås Stad, ifall de verksamheter med personal som är beroende av landningsbanan flyttar sin verksamhet till andra flygplatser?

- Ambulansflyget: En stängning av Hässlö skulle även innebära en försämring, för den i länet så viktiga verksamheten med flygambulans av människor och organ ska kunna fungera fullt ut. Detta eftersom Johannisberg ej kan användas på grund av att där saknas inflygningshjälpmedel samt att banan är för kort och inte tål vikten av ambulansplanet.

- En försämring ur såväl sjukvård- som miljösynpunkt. De flesta flighter med Ambulansflyg anländer från sydväst. Därmed ökar flygtid och bränsleförbrukning om Hässlö måste passeras på väg till Arlanda. Transport mellan flygplan och sjukhus sker sedan med vägambulans, där en vägtransport från Arlanda till Västerås innebär onödig påfrestning på svårt sjuka patienter ur medicinsk synpunkt. Transporten som utsätter patienten för risk till medicinsk komplikation förlängs därmed med mer än en timme. Ur miljösynpunkt tillkommer därutöver även 2 000 onödiga mil bilkörning med vägambulans, till och från Arlanda varje år.  

Annons

Annons

I översiktsplanen för Västerås hamn och Hacksta (FÖP 67) står Citat ”Föreslagen ny infrastruktur till följd av utveckling av Västerås hamn kan innebära att den flygplatsanknutna verksamheten och bebyggelsen på Johannisbergs flygfält inte kan vara kvar. Johannisbergs flygfält föreslås flyttas från nuvarande plats, alternativt läggas ned, i enlighet med intentionen i ÖP 2026”. Johannisberg har en stor potential som nytt stadsnära bostadsområde.” Slut citat. Bebyggelse med 3 000–4 000 bostäder på Johannisberg skulle kunna göras utan risk för framtida översvämning på bebyggt område. Därmed skulle saneringskostnader i miljardklassen samt undvikande av stora kapitalvärden undvikas på Hässlö och verksamheten på Hässlö i stället kunna användas för Ambulansflyg, FFK, pilotutbildning, forskning för elflyg och den framväxande utvecklingen i att mindre flygplatser runt om i världen ska ledas via digital flygledning med hjälp av den nya tekniken 5G. Vilket enligt förslagsställaren Bengt Simonsson skulle kunna bli Västerås nya miljardindustri.              

Kurt Åberg

Anmäl text- och faktafel

Till toppen av sidan