Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Om brister och olämpligt kampanjande

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Lina Larsson

Annons

Svar till Daniel Nordström rörande min debattartikel på vlt.se den 12 mars, "Inte bara flygplatsen som kostar skattepengar”.

Brister i VLT:s analys i flygplatsfrågan och Matilda Molanders olämpligt kampanjande för en sida i en tvärpolitiskt fråga som är föremål för Västerås första folkomröstning.

1) Vad ligger bakom det något överraskande beskedet att lägga ner Västerås Flygplats av endast tre av fyra partier i den styrande majoriteten?

2) Skälet till förslaget att lägga ner flygplatsen sägs vara att de årliga förlusterna i stället ska användas till vård, skola och omsorg. Hur står flygplatsbolagets årliga kostnader i relation till den sammanlagda budgeten för vård, skola och omsorg? Borde vara en intressant fråga belysa i det här sammanhanget.

Annons

Annons

3) Jag har i flera debattartiklar och i meddelande till Matildas Molander åberopat resultatet av en samhällsekonomisk analys från ITA Utveckling AB, som delvis är integrerad i kommunens interna sammanställning inför förslaget om nedläggning av flygplatsen. Sammanställningen är daterad 2019-12-19. Den samhällsekonomiska analysen visar att flygplatsens direkta och indirekta flygrelaterade arbetstillfällen vid Västerås flygplats genererar intäkter till såväl, stat, kommun som region. I 2016 års siffror är dessa intäkter för kommunen 21,7 miljoner kronor och Region Västmanland 11,5 miljoner kronor per år. Vid en nedläggning av flygplatsen försvinner dessa arbetstillfällen från staden och innebär att kommunen och regionen förlorar dessa skatteintäkter. Omständigheten att dessa arbetstillfällen för all framtid försvinner från Västerås gör att en nedläggning av flygplatsen inte friställer de medel till vård, skola och omsorg som är själva grundmotivet till berörda politikers förslag/beslut om nedläggning. Enligt min och många andras mening finns det all anledning att objektivt syna relevansen av politikernas motiv!

4) När vi påtalat omständigheterna enligt p.3 har resonemanget viftats bort av såväl politikerna som av Matilda Molander som menar att de som förlorar sina arbeten genom nedläggning säkert får nya arbeten inom andra företag i kommunen och därmed skulle skatteförlusten inte bli som analysen visar. Här har vare sig nedläggarpolitikerna eller Molander dragit en riktig slutsats. Försvinner de flygrelaterade arbetstillfällena gör det så för alltid. All annan rörlighet av arbetstillfällen i Västerås sker ju oaktat om flygplatsen läggs ner eller inte. Försvinner arbetstillfällena som är flygrelaterade kommer några att flytta ut från Västerås och andra kommer att konkurrera om de övriga arbetstillfällena på Västerås arbetsmarknad. Med andra ord försvinner skatteintäkterna från de flygrelaterade arbetstillfällena från Västerås för all framtid. Något som jag menar är av avgörande betydelse för allmänhetens syn på flygplatsens vara eller inte vara.

Annons

Annons

5) Så här rapporterar SVT den 31 augusti 2020. I ett yttrande till Västerås stad skriver Länsstyrelsen i Västmanland att nedläggningen av Västerås flygplats kan få ”stora konsekvenser” och också räknat upp en rad punkter som kommer att påverka länets samhällsskydd och beredskap. Men det yttrandet valdes bort till kommunstyrelsens sammanträde, vilket kritiseras av Moderaterna. "Jag ser Länsstyrelsens inlaga mer som en önskelista", säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande. Eftersom Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för länets samhällsskydd och beredskap borde VLT ha följt upp frågan i sak och dessutom fråga varför S, L och MP valde bort det yttrandet när handlingarna för beslutet om en nedläggning distribuerades till ledamöterna i fullmäktige.

6) Matilda Molander redogjorde med all önskvärd tydlighet för det omtalade maratonmötet i Västerås kommunfullmäktige den 3/4 september 2020 och fokuserade sin ledarsida på hur oppositionen försökt att förhala mötet i syfte att nedläggningsbeslutet skulle skjutas upp till nästa möte. Att uppträdandet var skandalöst och var ett lågvattenmärke för kommunal demokratihantering. VLT hade ingen rapportering om hur oppositionen vädjat till majoriteten att skjuta upp frågan till nästa fullmäktigemöte. Detta eftersom namninsamlingen för en folkomröstning som nu hade samlat tillräckligt många namn som behövs för att en folkomröstning ska bli av VLT:s läsare hade säkert läst om varför den knappa majoriteten som ville lägga ner flygplatsen ville forcera beslutet trots vetskapen om folkinitiativet.

7) I flera debattartiklar är det flera som påpekat det absurda i att Region Västmanland, tillsammans med övriga regioner i Sverige, bildat ett Kommunalförbund för Svenskt Ambulansflyg (KSA) där man kontrakterat 6 jetplan som ska bedriva ”Sjukvård på vingar för Sveriges Regioner”. Förbundet finansieras av alla regioner tillsammans. Vad blir konsekvenserna för Region Västmanland om "sjukvården på vingar” inte har någonstans att landa i närheten av vårt regionsjukhus. En fråga som skattebetalarna borde få information om innan de röstar för eller emot en nedläggning av Västerås flygplats. Hur kan VLT bortse från att reda ut ett sånt förhållande kan jag undra?

Annons

Annons

8) Flygplatsbolagets ekonomiska redovisning och resultat har varit känt, ostridigt och transparent under hela den årslånga processen om flygplatsen. Trots detta begär Matilda Molander ut handlingar från bolaget då vd avböjer en intervju med hänvisning till att bolagets status för närvarande befinner sig i ett politiskt vakuum och hänvisar därför till berörda politiker. Bolagets vd levererade dock efterfrågade handlingar till Molander i den omfattning de inte var sekretessbelagda där vd meddelade att det skulle ta några dagar med dessa dokument eftersom de sekretessbelagda delarna först måste maskeras, ett rent handarbete. Skälet var att hon nu var upptagen med en viktig upphandling som först skulle slutföras. Resultatet av den dialogen blev att Matilda Molander tog rubriken på VLT:s förstasida och sin egen ledarsida i anspråk till en fullständig uthängning av bolagets vd med innebörden att hon dolde någon viktig information. Jag bedömer att syftet med hela den här artikel var att misskreditera Flygplatsbolaget i allmänhet och dess vd i synnerhet. Hade jag varit den som fått utstå den ”galla” som Molander öste på med i sin artikel hade jag allvarligt övervägt en anmälan om förtal. Artikeln infördes i VLT i omedelbar anslutning till starten av förtidsröstningen.

9) Under tiden för förtidsröstningen upptar Matilda Molander hela sin ledarsida med en egen utläggning om att Västerås flygplats inte behövs för flygbekämpning av skogsbränder i Västmanland. De kan lika gärna ske från andra närbelägna flygplatser enligt uppgift hon fått per telefon från MSB. Med hänvisning till Länsstyrelsens yttrande enligt p. 5 kan man allvarligt fundera vems svar som är mest relevant? Lämpligt att genomlysa helheten om man utger sig för att göra en granskning av ”hur sanningen förhåller sig”.

Annons

10) Jag med flera har kritiserat Liberalernas informationsfolder som synnerligen vilseledande i flera avseenden. Man talar om att flygplatsen kostar 1 miljard och räknar upp sammanlagt 310 kommunala anställningar i olika yrkeskategorier som kan anställas om flygplatsen läggs ner. Utformningen är skandalös och vilseledande, borde verkligen synas av objektiv journalistik.

Annons

11) Kampanjen för nedläggning av flygplatsen hävdar att 60 undersköterskor kan anställas för pengarna som blir över. Är det verkligen sant? En omständighet pekar på att dessa undersköterskor mycket väl kan anställas utan att flygplatsen läggs ner. Enligt uppgifter från SCB har Västerås kommun redovisat 200 miljoner kronor i överskott i genomsnitt de senaste 20 åren, trots att man stått för flygplatsens kostnader. Att ställa dessa 60 undersköterskor mot flygplatsen är därför helt orimligt. Kanske också Västeråsarna skulle veta detta inför folkomröstningen.

Det finns flera punkter att åberopa men jag hoppas du förstår att det finns en viss relevans i mitt påstående att VLT har underpresterat ifråga om objektiv journalistik i den här frågan och att även Matilda Molander har gått mycket över gränsen för en saklig information om vad tidningens politiska inställning är i den här frågan.

Hans Johnson

Svar direkt!

Du kallar det kampanjande, förmodligen för att du inte gillar Matilda Molanders ställningstagande i frågan. Kanske är det också så att du inte förstår ledarsidans roll.

Att ledarsidan tar ställning i viktiga frågor är fullt naturligt. Jag är stolt över att VLT har en så aktiv och påläst politisk redaktör.

Ledarredaktionen är en sak. Nyhetsredaktionen en annan. Du anser att VLT brustit i objektiv journalistik, men ägnar ditt inlägg kring resonemang om ledarsidan i stället för att konkret beskriva hur vi eventuellt har brustit.

Det verkar tyvärr som om du blandar ihop ledarsidan med nyhetsjournalistiken.

Daniel Nordström

chefredaktör och ansvarig utgivare, VLT

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan