Annons

Annons

Annons

Insändare
Våtmarken är till för att utveckla den biologiska mångfalden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Johannisbergs våtmarkspark i Västerås.

Bild: Kenneth Hudd

Annons

Svar på inlägget "Varför så nära bebyggelse?", VLT den 11 september.

Mats Lindfors har frågor om den våtmark som ska anläggas öster om Rönnby.

Det stämmer att Västerås stad planerar att anlägga en våtmark strax öster om Rönnby. Våtmarken är till för att utveckla den biologiska mångfalden. Den ska också fördröja och rena det vatten som kommer från skogen och den närbelägna åkern genom ett befintligt dike. Våtmarken är också tänkt att höja rekreationsvärdet på platsen, vilket också delvis är svaret på varför den anläggs relativt nära bebyggelse.

Anledningarna till att det behövs mer våtmarker är flera. Merparten av de våtmarker som en gång funnits har dränerats bort för att få mark till bebyggelse och odling. Det har gett negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden. Landskapets förmåga att hålla kvar och rena vatten och på så sätt förhindra översvämningar och föroreningar längre nedströms har också försämrats. Västerås stad har utrett var det är möjligt att anlägga våtmarker på kommunal mark och har identifierat ett antal platser, varav våtmarken vid Rönnby är en plats som bedömts kunna få många olika värden.

Annons

Annons

Våtmarken kommer att bli cirka 1,5 hektar stor. Inför anläggande undersöktes vilka tillstånd som krävdes och vi har fått de tillstånd som behövdes från Länsstyrelsen. Eftersom delar av våtmarken ligger inom detaljplanelagt område, ansöktes även om marklov för schaktarbetena. Vid prövning av marklovet bedömdes våtmarken inte strida mot detaljplanen och därför skickades inte någon remiss till grannar ut.

När det gäller frågan om upphandlingen så har ett ramavtal använts för de planerade arbetena, detta ramavtal har nyligen upphandlats enligt Lagen om offentlig upphandling.

Insändarskribenten är orolig för att våtmarken ska göra att antalet myggor ökar. I år har alla fått känna på myggplågan vilket i första hand beror på de stora regnmängderna som kommit. Det vatten som blir stående i pölar och tillfälligt översvämmade marker utgör en betydligt större grogrund för mygglarver än en våtmark. I våtmarken kommer myggorna att ha naturliga fiender både i och runt vattnet i form av vattenlevande insekter, grodor, fåglar och fladdermöss.

För att informera allmänhet och de som bor i området om projektet har Västerås stad informerat på sin hemsida och via sociala medier. Staden ordnade även en informationsträff i området den 26 augusti. Vi informerade media och informationen spreds både via radio och lokaltidningar samt via stadens hemsida och sociala medier.

Annons

Att få en våtmark att etablera sig helt kan ta några år, men vi hoppas och tror att den kommer att bli en tillgång snarare än ett problem och hoppas att våtmarken på sikt ska höja upplevelsen i området. Som kommun har vi ett stort ansvar och möjlighet att stärka den biologiska mångfalden. Den senaste tidens skyfall och översvämningar har även gjort det tydligt att den här typen av åtgärder som fördröjer vattnet innan det går ut i vattendrag är nödvändiga.

Susanna Hansen

Vattensamordnare Västerås stad

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan