Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Antalet tågresenärer kommer att öka kraftigt

Tack för de frågor ni ställer till oss i projektet! Mälarporten är namnet på det omfattande stadsbyggnadsprojekt som pågår i centrala Västerås. Tillsammans med projekt Kopparlunden har vi i uppdrag att utveckla Västerås med omkring 10 000 bostäder och ännu fler arbetsplatser. Dessa stadsutvecklingsprojekt pågår för att möta den tillväxt Västerås står inför. Vi är nu drygt 150 000 invånare och 2050 kan vi vara 80 000 fler. I och med detta kommer staden att förändras, många fler människor kommer att röra sig i centrala Västerås.

Det framtida tågresandet

En del av projekt Mälarporten är ett nytt resecentrum. Västerås nuvarande station som stod klar 1997 är för liten för de resandeströmmar vi har redan i dag. Dessutom beräknar staden och Trafikverket att resandeströmmarna kommer att fortsätta att öka, så trängseln kommer att förvärras ytterligare.

Trafikprognoser är alltid svåra att förutspå. Kapacitetsbristen som finns idag vid Västerås resecentrum avser framförallt perronger, trappor, hissar och väntytor. Såväl fotgängarsimuleringar som flödesanalyser pekar på kraftigt ökande flöden, inte bara av resenärer utan även av passerande västeråsare. Antalet tågresenärer i maxtimme beräknas att öka med ca 70 % den kommande 20-årsperioden.

Den främsta konkurrensfördelen för tåget är att resenären tar sig på ett hållbart sätt mitt in i hjärtat av en stad. Så också i Västerås. När Västerås stad nu planerar för ett nytt resecentrum är platsen viktig. På samma plats har vi stora flöden av människor i vår stad. Flöden som kommer att öka i takt med att närområden som Öster Mälarstrand, Kopparlunden och Mälarporten färdigställs.

Lokalisering av nytt resecentrum

När staden nu utvecklar nytt resecentrum har vi flera syften. Projektets uppdrag är att planera ett resecentrum som håller för höga resenärsflöden under mycket lång tid, ett resecentrum som växer i takt med staden. Vi har även till uppgift att bygga ihop staden över järnvägen, enligt beslut om fortsatt markförlagd järnväg. Idag är det svårt att ta sig förbi järnvägen med exempelvis cykel. Hamngatan och Pilgatan har passager men området däremellan saknar cykelöverfart. Även utan resecentrum skulle passager behövas för att knyta ihop de centrala delarna av Västerås med Mälaren och våra nya stadsdelar. Att förena passager över järnvägen med resecentrum är det vi planerar för.

2010 beslutade Kommunstyrelsen att låta järnvägen vara kvar i markplan. Detta efter noggranna utredningar om alternativ som nedgrävning eller järnväg på pelare. Svårigheter för godstrafiken samt mycket höga kostnader vad gäller alternativen avgjorde att beslutet blev fortsatt markförlagd järnväg. När vi nu planerar för framtiden har vi tagit höjd för Trafikverkets behov av bangårdsombyggnad inklusive ökade resenärsflöden till följd av snabbare förbindelse mellan Stockholm och Oslo.

Planering av funktion och struktur

Staden har sedan projektstart samarbetat med Trafikverket, Jernhusen och övriga fastighetsägare vad gäller utvecklingen av ett framtida resecentrum. Vi har bitvis olika uppdrag, men en gemensam målbild som signerades 2013. Ett resecentrum har absolut självklara ingredienser som perronger, hissar, väntutrymmen, service med mera. Vårt planerade resecentrum har även till uppgift att knyta ihop staden och utgöra ett välkomnande signum för Västerås.

Den detaljplan som nu är på väg in i granskningsfas visar två passager över järnvägen. En som byggs i en första etapp för att senare kompletteras med ytterligare en passage längre österut när bangården är ombyggd och resenärsströmmarna har tilltagit ytterligare. Genom att bygga i etapper planerar staden och Trafikverket för ett resecentrum som växer i takt med att Västerås växer. Utrymmen för passagerare, service och förbipasserande västeråsare ökar när resecentrum växer. Allt byggs inte färdigt förrän behovet finns. Vad gäller ytor för handel har marknadsundersökningar genomförts vilka ligger till grund för förslaget. En etappvis utbyggnad skapar totalt sett möjlighet till ca 8 000 kvm uthyrningsbar yta när resecentrum är färdigställt i sin helhet, att jämföra med ca 500 kvm uthyrningsbar yta som nuvarande stationshus rymmer.

Ett resecentrum omfattar inte bara tågstationen utan inkluderar även bussterminal och övrig infrastruktur runt om stationen. Lösningar för gång, cykel, buss, taxi, bil och även framtida eventuellt självkörande fordon finns också med som naturliga delar i planeringen. Huvudlinjen i projektet är att samordna flera funktioner på samma plats där delar av resecentrum kommer att vara öppet dygnets alla timmar för att möjliggöra passage över järnvägen och därmed knyta ihop vår stad.

Hur ska resecentrum se ut?

Den tävling som låg till grund för gestaltningen av resecentrums yttre avgjordes 2015. Då beslutade Kommunstyrelsen att låta BIGs designförslag av resecentrum utgöra grunden för den detaljplan som sedan genomgått samråd och nu väntar på granskning och slutgiltigt antagande. Devisen En stad ett tak är BIGs bärande idé för resecentrum. Taket kommer skydda byggnaderna och resecentrums inre, men också vara en del i byggnadens signum. Bilder på resecentrum finns att se på www.vasteras.se/malarporten. För närvarande pågår arbete med att forma resecentrums inre. Här väntas foodcourt, resenärsscervice och väntytor som samordnas med restauranger och livsmedelsbutik.

Finansiering och genomförande

Byggprojekt kan förenklat ses genomgå fyra olika faser: förstudie, förprojektering, projektering och genomförande. Förstudien är avslutad och nästa skede i är förprojektering. Under förprojekteringens första del klargörs projektets förutsättningar och en programhandling tas fram. En handling som därefter ligger till grund för avtalen mellan intressenter i projektet och därefter upphandling av entreprenörer för genomförande av projektet.

Beslut om förprojektering för resecentrum togs av Kommunstyrelsen i slutet av 2019. Förprojektering måste genomföras parallellt med framtagande av detaljplan när det gäller komplexa projekt i komplexa miljöer. Resecentrum, och hela Mälarportsprojektet, är både stort och komplext. Därför har projektet rekommenderat politiken att förprojektering bör inledas innan detaljplanen kan färdigställas. Förstudien som är framtagen visar på att det finns olika sätt att genomföra Resecentrum, helt enkelt att det går att genomföra. Målet med förprojekteringen är att hitta bästa möjliga sätt att genomföra byggprojektet på. Vi ska hitta det sätt som är säkrast, kräver minst resurser, går fortast och genererar lägst kostnad. Utan förprojektering är risken stor att vi går fel i detaljplanen vilket kan orsaka såväl försening som fördyrande lösningar senare i processen.

Förprojekteringen utgör en del av resecentrums totala investering. Förhandlingar om finansiering av genomförande pågår med såväl Trafikverket, Jernhusen och Klövern. Att kommentera kostnadsfördelning under pågående förhandlingar vore att förekomma förhandlingen. I samband med granskning av detaljplanen kommer genomförande och kostnadsfördelning att klargöras. Genomförandet av resecentrum handlar inte bara om att nå lägsta möjliga kostnad idag, utan också om att bygga ett resecentrum som håller för 75-100 år in i framtiden. Därför behöver vi prata om en total investering som sprids ut över en lång tid.

Infrastrukturinvesteringar är komplexa, tar tid och kräver tillfälliga lösningar för att verksamheten runt omkring ska fungera även under produktionsprocessen. Detta är inte unikt för Västerås resecentrum. Därför planeras för ett tillfälligt resecentrum där vi har som ambition att det ska upplevas lite bättre än nuvarande resecentrum. Att utveckla resecentrum med utökad kapacitet och service är en viktig förutsättning för att Västerås ska fortsätta vara en attraktiv plats i storregionen Mälardalen. Varje dag gör vi i projektet vårt yttersta för att förverkliga ambitionerna och nå målen i vårt uppdrag.

Sanna Edling

Projektchef Mälarporten

Jonas Living

Byggprojektchef resecentrum

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel