Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbeta i Hacksta och bo i Gäddeholm?

Annons

Ett förslag till översiktsplan för tätorten Västerås är för närvarande ute på remiss och enligt den är livskvalitet och hållbarhet de övergripande målen när staden förändras, förnyas och utvecklas. Den viktigaste strategin för att förverkliga målen anges vara att bygga staden inåt, och med hållbarhet avses ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet.

Översiktsplanen är i många avseenden väl genomarbetad men tyvärr tillämpas inte strategierna konsekvent och Gäddeholm uppfyller definitivt inte angivna hållbarhetsfaktorerna.

I planen anges att det bedömda bostadsbyggnadsbehovet för den kommande tioårsperioden är cirka 8 000 lägenheter varav 2/3 skall uppföras genom att bygga staden inåt genom förnyelse och förtätningar inom den redan bebyggda staden, och 1/3 i nya områden utanför den redan byggda staden.

Vi tycker att det är en rimlig avvägning att 2/3 av de nya bostäderna skall uppföras inom staden genom förnyelse och förtätning. Hur stort det verkliga byggandet av nya bostäder kommer att bli under de närmaste tio åren är givetvis mycket svårt att bedöma. Det kanske blir 4 000 eller 12 000 beroende på utvecklingen.

Denna osäkerhet och dess konsekvenser måste analyseras ytterligare. Planberedskapen måste vara god och medge ett mera omfattande byggande om marknaden så efterfrågar.

Den funktionella uppdelningen av staden bör begränsas och verksamheter och bostäder bör i större utsträckning integreras i enlighet med strategin att blanda bostäder och verksamheter.

Att verksamhetsområdena Hacksta och Erikslund expanderar är logiskt med hänsyn till deras goda kommunikationer, men det saknas nya bostadsområden i anslutning till dessa verksamhetsområden. Det är anmärkningsvärt att det i översiktsplanen inte analyseras var de som får sina nya arbetsplatser i Hacksta och på Erikslund ska bo.

För att möta behovet av bostäder i anslutning till de nya arbetsplatserna måste man tillåta Örtagården liksom Dingtuna och Barkarö att expandera och förverkliga planerna på Trädgårdsstaden. Inom dessa områden kan dessutom en kostnadseffektiv utbyggnad komma till stånd då infrastrukturen redan är relativt väl utbyggd. I Dingtuna finns till exempel lediga platser i skolan.

Glädjande nog byggs nu friskt i Barkarö och här finns fortfarande stora markreserver och i Örtagården startas en ny byggetapp. Sätra och Svartådalen är också välbelägna områden som tidigare pekats ut som lämpliga småhusområden.

När det gäller Gäddeholm, som köpts till överpris, så skiner det tydligt igenom i översiktsplanen att detta onödiga markinköp är en ny och sen förutsättning i planarbetet, dikterad av socialdemokraterna och som planförfattarna hjälpligt försökt arbeta in i planen.

Klart är att om Gäddeholmsområdet, som inte tillhör tätorten, hade analyserats utgående från angivna strategier och hållbarhetskriterier så skulle köpet aldrig ha genomförts. De främsta skälen är avsaknad av infrastruktur och att en bostadsbebyggelse i Gäddeholm kommer att generera ett onödigt stort transportbehov och ett förstärkt bilberoende.

Bor man i Västerås vill man kunna cykla till arbetet och inte tvingas köra bil två mil eller mera. Risken för ett segregerat boende är också uppenbar. Uppbyggnaden av infrastruktur i form av vägar, allmänna kommunikationer, förskolor, skolor, affärer och annan service kommer att ta lång tid och medföra omfattande investeringar.

Att etablera ett stort nytt bostadsområde diagonalt på andra sidan av Västerås i förhållande till de nya arbetsplatserna i Hacksta och på Erikslund uppfyller inte någon av de angivna kriterierna eller hållbarhetsfaktorerna som ska ligga till grund för översiktsplanen. Att området dessutom avgränsas från staden av Västerås flygplats och kraftigt störs av flygverksamheten gör inte saken bättre.

Vi moderater kräver därför att Gäddeholm utgår som bostadsområde i översiktsplanen och att komplettering i stället sker med nya bostadsområden i anslutning till verksamhetsområdena i Hacksta och på Erikslund. Det bör även anges att sportflygfältet på Johannisberg ska läggas ner och marken användas för bostadsbyggande.

Att under stark tidspress driva igenom planarbetet för Gäddeholm bara för att möta det politiskt satta målet att möjliggöra byggstart av 50 lägenheter 2006 är helt oacceptabelt.

Men vi förstår att socialdemokraterna är i akut behov av dessa 50 lägenheter när valdebatten drar i gång inför valet 2006. För det är i valrörelsen som vi moderater kommer att ställa socialdemokraterna till svars för det onödiga köpet av Gäddeholm till ett överpris. ELISABETH UNELL

CLAES KUGELBERG

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons