Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den socialdemokratiska trekvartsskolan bör synas

Annons

Det är dags att syna den socialdemokratiska trekvartsskolan, där bara tre barn av fyra når kunskapsmålen. Sverige behöver en ny skolpolitik som tar fasta på och stärker det goda i dagens skola, men som samtidigt ger skolan nya verktyg att använda för att komma till rätta med problemen.

Vi vill ha en målstyrd skola där nationella mål slår fast vad skolan ska uppnå. Hur de nationella målen nås ska vara upp till skolans medarbetare, inte politiker, att avgöra. En nationell finansiering som skapar valfrihet för eleven och etableringsfrihet för skolor ska införas.

Elever ska fritt kunna välja den skola som passar dem. En nationell kvalitetsutvärde-ring klargör sedan hur skolorna klarar målen.

Styrningen av skolan ska vara kvalitativ och inte som i dag kvantitativ. I dag regleras när läsår börjar, hur mycket undervisning som får ges och hur länge skolplikten varar. Det finns en mängd krav på hur skolan ska arbeta, men få visar på vilka resultat som ska nås.

Det centrala måste vara att varje elev ges möjlighet att nå kunskapsmålen. Lärandet och skolgången måste därför bli betydligt mer individualiserad än i dag. Det gäller såväl skoltidens längd som hur undervisningen avpassas efter enskilda elevers förutsättningar.

Ingen elev ska lämna grundskolan med bristande baskunskaper på grund av bristande individanpassning.

Eleverna ska mötas av höga förväntningar. Utgångspunkten måste vara att alla kan lära. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till att alla elever är olika och därför är det viktigt att individanpassa utbildningen och skolorna ska ha stor flexibilitet vad gäller undervisningsmetoder.

Landets skolor måste också ges ökad pedagogisk frihet och möjlighet att arbeta utan nationell timplan. För de elever som inte når målen ska det finnas tidiga insatser att sätta in.

Moderaterna vill införa ett betygssystem i tio steg senast från årskurs fem. De fyra betygssteg som i dag används är otillräckliga för att spegla elevernas kunskaper. Det är för stora skillnader på vad som är nätt och jämt Godkänd och nästan Väl godkänd för att motivera samma betyg. Eleverna tycker att det gör betygen orättvisa, vilket gör betygen mindre användbara som pedagogiskt verktyg.

Föräldrar ska dock kunna begära betyg eller skriftliga omdömen redan i skolans första år.

I en skola som styrs genom nationella kunskapsmål måste utvärderingar och ökad uppföljning få större betydelse för elevens utveckling. Mål utan uppföljning ger ingen styrning alls.

För att eleverna ska kunna nå målen krävs att de följer undervisningen. Lärare och skolledare ska få ett tydligt mandat att tillrättaföra elever som skolkar eller stör undervisningen. Skolan kan och bör också ställa krav på föräldrarna. Tydliga regler som tillämpas konsekvent är en viktig förutsättning för en god inlärningsmiljö. Alla ska kunna känna trivsel i skolan, därför måste skolan präglas av respekt, ordning och studiero. Alla våldsbrott som begås i skolan ska anmälas av skolan.

Vi föreslår också inrättandet av ett nationellt kvalitetsinstitut med uppgift att löpande utvärdera skolan. Varje skola ska granskas vad gäller undervisningskvalitet och resultat med jämna mellanrum. Alla rapporter ska vara offentliga och det bör ligga i institutets ansvar att aktivt informera om analyser och slutsatser.

Alla skolor bör kunna bli fria skolor. Kommunala skolor ska få samma förmånliga arbetsutrymme som friskolor. Besluten ska ligga hos skolans professionella. Staten ska godkänna skolorna och också kunna dra in tillståndet - och rätten till bidrag - för skolor som inte uppfyller de grundläggande kvalitetskraven.

Den svenska skolan behöver en nystart som utgår från elevernas kunskapskrav. Den måste befrias från onödiga regler som förhindrar kreativitet och nya lösningar. En skola där var fjärde elev inte når kunskapsmålen behöver genomgripande förändring och förnyelse.

Sten Tolgfors

Tomas Högström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons