Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mälarhamnar: Sjöfart ger miljöfördelar

Annons
Behövs. Mälarhamnar menar att Västerås och Köping har ett viktigt strategiskt läge för ¿sjöfarten.   foto: VLT:s arkiv

Mälarhamnar, Västerås och Köpings hamnar, behöver utvecklas för att lösa näringslivets ökande behov av godstransporter. Under hösten väntas en ny infrastrukturproposition. Ett av underlagen till denna kommer att vara den av Trafikverket framtagna kapacitetsutredningen.

Den samlade bilden är att transportsystemet de närmaste decennierna står inför en kraftig ökning av trafiken. Import och export av gods förväntas fram till 2050 i ton att fördubblas. Handeln med öst beräknas stå för den största andelen av den ökningen. Det ställer stora krav på infrastrukturen för att den svenska råvaru- och tillverkningsindustrin ska kunna fortsätta sin verksamhet och vara konkurrenskraftig. Att transportsystemet fungerar, är robust och hållbart är viktiga förutsättningar.

Den samlade bilden är också att nuvarande och kommande kapacitetsbrister inte kommer att kunna byggas bort. Att enbart bygga nytt kommer inte att vara ekonomiskt hållbart eller lösa våra kapacitetsproblem. Lösningen ligger i stället i att utveckla och förbättra samverkan mellan alla trafikslag: väg, järnväg, sjöfart och luftfart.

De förslag som redovisas i kapacitetsutredningen bygger på fyrstegsprincipen. I första hand ska åtgärder väljas som innebär att vi tänker om och påverkar behovet av transporter och val av transportsätt. Det andra steget är att optimera dagens system, det tredje att bygga om i systemet och först i fjärde steget att bygga nytt. En utvecklad sjöfart är ett exempel på de steg ett-åtgärder som utredningen föreslår.

Sjöfarten dominerar i transporterna till och från Sverige. Över 90 procent av dagens import och export sker via en hamn. När godset sedan ska transporteras vidare utgör den inrikes sjöfarten bara 7 procent av transporterna. Sjöfarten har inga kapacitetsbrister, vattenvägarna ligger tillgängliga och är klara att användas.

Sjöfartens skalfördelar, att kunna transportera stora volymer gods, medför också miljöfördelar. Energikonsumtionen per tonkilometer transporterat gods till sjöss motsvarar endast hälften av den energi som går åt för motsvarande transport på järnväg. Jämför man med vägtransporter blir motsvarande siffra knappt en femtedel för sjöfarten (17 procent). Självklart innebär alla verksamheter också vissa nackdelar.

Den planerade utbyggnaden av slussen i Södertälje samt breddning och fördjupning av farleden genom muddring kan påverka Mälarens vattenkvalitet negativt. Den miljöprövningsprocess som pågår får visa om och på vilket sätt en utbyggnad är möjlig för att säkerställa den ekologiska hållbarheten.

Sjöfarten innebär en kostnadseffektiv infrastruktur. Relativt övriga trafikslag kräver vattenvägarna avsevärt mindre investerings- och underhållskostnader. Av årliga nationella investeringsmedel utgör järnvägen 68 procent, väg 29 procent och sjöfart 3 procent. Av årliga nationella underhållsmedel utgör järnvägen 52 procent, väg 41 procent och sjöfart 7 procent.

Västerås och Köpings hamnar har ett strategiskt viktigt läge i en region med ökande kapacitetsproblem på väg och järnväg. Att kunna undvika att belasta landinfrastrukturen norr och söder om Mälaren och samtidigt nå en viktig region 10 mil in i landet måste vara att föredra.

Varje fartyg som i dag trafikerar Mälaren motsvarar 200 lastbilar. Efter utbyggnaden av Mälarfarleden kommer fartygsstorleken att motsvara 300 lastbilar.

Sverige behöver en infrastruktur där de olika trafikslagen samverkar. En infrastruktur som medger att hela Östersjökusten blir en del av det nationella transportarbetet.

Att utveckla och förbättra förutsättningarna för Mälarhamnar innebär att vi hushåller med samhällets ekonomiska resurser på bästa sätt, att avtalade överenskommelser i utbyggnaden av Mälarfarleden inklusive Södertälje Sluss uppfylls, att vi säkerställer ett hållbart och robust transportsystem med både kapacitet och flexibilitet samt att näringslivets ökande behov av godstransporter kan tillgodoses.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons