Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samråd på Hamre, ett spel för gallerierna?

Annons

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Flygaren, söder om Väderleksgatan på Hamre, har varit ute på samråd och många starkt kritiska yttranden har kommit in från närboende och olika organisationer.

Främst är det de tre flerbostadshusen på den grönyta som används för fotboll och andra friluftsaktiviteter som fått kritik. Det planerade gruppboendet i kanten av grönytan har fått begränsad kritik.

Stadsbyggnadskontoret och dess tjänstemän tog till sig yttrandena och reviderade detaljplaneförslaget så att det bara omfattar gruppboendet. Flerbostadshusen var dock instreckade på plankartan och betecknade som eventuell framtida etapp.

När byggnadsnämnden den 25 januari skulle ta ställning till att ställa ut stadsbyggnadskontorets reviderade förslag, vilket är nästa steg i planprocessen, yrkade en enig opposition på återremiss och revidering av plankartan, så att den bara visar gruppboendet som planförslaget omfattar och inte den eventuella framtida etappen.

I återremissen skulle även ingå att placera gruppboendet så att det i minsta möjliga grad inkräktade på den grönyta, som kringboende och fotbollspelare vill ha kvar. Om återremissyrkandet inte gick igenom yrkade vi på att stadsbyggnadskontorets reviderade förslag skulle ställas ut.

Majoriteten, socialdemokraterna och vänsterpartiet, under Anna Gröns ledning avslog återremissyrkandet och yrkade mycket oväntat att det ursprungliga planförslaget, som varit ute på samråd och som väckt den starka kritiken, skulle ställas ut.

Inför sittande nämnd körde majoriteten över stadsbyggnadskontoret, som lyssnat på kritiken och tagit fram det reviderade förslaget till detaljplan.

En representant för majoriteten menade att här ska byggas och i princip bör man inte ta hänsyn till kringboendes synpunkter, för då blir ingenting byggt.

Vi i oppositionen framförde att majoritetens agerande visar att man inte bryr sig om inkomna yttranden och att det kommer att leda till överklaganden som resulterar i att det planerade gruppboendet blir mycket försenat eller aldrig kommer till stånd.

Med en rösts övervikt drev dock majoriteten igenom sitt yrkande.

Att majoriteten inte beaktade ett stort antal yttranden varav flera väl genomtänkta och motiverade är uttryck för maktfullkomlighet och arrogans och man frågar sig vilken funktion som majoriteten anser att samrådet fyller i planprocessen.

För oss är samrådet bland annat de berördas möjlighet att lämna synpunkter på framlagda planförslag. Synpunkter som vi som förtroendevalda ska vara lyhörda för.

Majoritetens sätt att hantera planärendet kommer inte att främja uppförandet av ett gruppboende inom kvarteret Flygaren, då vi bedömer att en detaljplan omfattande även hyreshus kommer att överklagas i det oändliga. Den reviderade detaljplanen med bara gruppboendet hade däremot att döma av inkomna yttranden haft goda möjligheter att bli accepterad.

På den grönyta där majoriteten vill bygga flerbostadshus spelar framför allt barn och ungdomar fotboll men den används också för andra sport- och friluftsaktiviteter.

Det är viktigt att slå vakt om dessa aktiviteter särskilt nu när det diskuteras statliga åtgärder för att komma till rätta med problemet fysiskt inaktiva och kraftigt överviktiga barn och ungdomar.

Varför vill majoriteten spoliera dessa möjligheter till fysiska aktiviteter? Är folkhälsoaspekten ointressant? Vi i oppositionen slår vakt om idrottsplatser och etablerade grönytor.

Majoritetens agerande i plan-ärendet kvarteret Flygaren visar på bristande respekt för det demokratiska inslaget i planprocessen och kommer att leda till att västeråsarna uppfattar samråd som ett spel för gallerierna.

Claes Kugelberg, m

Henrik Östman, fp

Kajsa Källberg, fp

Ulf Jansson, c

Mikael Vilbaste, mp

Thord Emdén, kd

samtliga ledamöter i byggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons