Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Upphandling av familjeläkarverksamhet

Annons

Landstinget Västmanland är i färd med att upphandla den privata delen av familjeläkarverksamheten. I debatten har påståtts att landstinget skulle ha kunnat sluta avtal med privata företag utan något upphandlingsförfarande. Enligt vår mening är lagen helt klar när det gäller avtal med privata företag som bedriver familjeläkarverksamhet med offentlig finansiering: Landstinget i Västmanland är skyldigt att upphandla dessa tjänster enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I egenskap av ordförande respektive huvudsekreterare i den parlamentariska upphandlingskommittén (dir.1998:58) redovisar vi här varför.

LOU (1992:1528) trädde i kraft 1 januari 1994. Lagen bygger på EG-fördraget och EG-direktiven om offentlig upphandling. Enligt artikel 10 i EG-fördraget gäller en solidaritetsprincip som innebär att Sverige och andra medlemsländer är skyldiga att säkerställa EG-rättens efterlevnad i det egna landet.

Sverige har

genom att implementera dessa principer och regler i EG-fördraget och EG-direktiven till svensk lag fullgjort sina skyldigheter gentemot unionen inom lagstiftningsområdet. Svenska staten har dessutom ett yttersta ansvar för att varje upphandlande enhet, till exempel Landstinget Västmanland, följer regelverket.

Samtliga politiska partier står bakom upphandlingslagstiftningens syften, det vill säga att tillhandahålla rättvisa spelregler för leverantörer till offentlig sektor samt att åstadkomma mesta möjliga värde för satsade skattepengar. Avtal med externa producenter som driver familjeläkarverksamhet måste föregås av ett upphandlingsförfarande eftersom landstinget köper tjänster av den externa producenten (köp mellan olika enheter i landstinget omfattas inte av LOU). Att en vårdcentral har ett antal patienter listade i sin verksamhet påverkar inte skyldigheten att upphandla. Om verksamheten inte varit skattefinansierad skulle det givetvis inte vara aktuellt med något upphandlingsförfarande.

Finns det då inte några undantag från skyldigheten för landstinget att upphandla enligt LOU? Svaret är att LOU innehåller vissa möjligheter till direktupphandling, men även sådana upphandlingar skall följa gemenskapsrättens principer om ickediskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet med mera samt principen om affärsmässighet. De undantag som lagen erbjuder är när upphandlingen avser ett mindre värde eller om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga om den upphandlande enheten inte kunnat förutse behovet av en viss vara eller tjänst i tid för ett upphandlingsförfarande. En sådan brådska får dock inte bero på den upphandlande enheten. Att den upphandlande enheten råkat i brådska beroende på egen bristande planering grundar inte rätt till direktupphandling.

Extra förmånliga köp vid till exempel auktioner kan göras genom direktupphandling. Den upphandlande enheten måste dock i sådana fall kunna visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet. Det är således den upphandlande enheten som har bevisbördan för att omständigheterna är sådana att de medger direktupphandling. Det skall vara fråga om tämligen extraordinära undantagssituationer.

Upphandlingskommittén förslog i sitt slutbetänkande (SOU 2001:31 Mera värde för pengarna) att begreppet synnerliga skäl även skulle omfatta vissa situationer när det regelmässigt fanns stora nackdelar med ett upphandlingsförfarande. Till exempel när det finns risk för att upphandlingen riskerar att äventyra kvaliteten i relationen mellan vårdgivare och vårdtagare och vården eller omsorgen därmed försämras. Det som föresvävade kommittén var vissa fall av vårdavtal med privata aktörer inom psykiatrin och avtal med leverantörer som ger vård och omsorg till personer med svåra funktionshinder där en upphandling kunde få allvarliga negativa effekter.

I propositionen (prop.2001/ 02:142) skriver regeringen att sådana fall där patientens fria val av vårdgivare omöjliggör upphandling enligt reglerna för förenklad upphandling eller urvalsupphandling bör grunda rätt till direktupphandling. Skrivningen kan inte tas till intäkt för påståendet att ett system som tillåter patientens fria val mellan olika privata vårdgivare skulle tillåta sjukvårdshuvudmannen att sluta avtal utan upphandlingsförfarande.

I utskottsbehandlingen fick dessutom regeringen inte igenom förslaget om direktupphandling i 6 kaitlet LOU, som också innehöll regler om ett högsta belopp för direktupphandling. Lagrummets begränsade tillämpningsområde för begreppet "synnerliga skäl" kvarstår. Med hänsyn till ovanstående är enligt vår mening Landstinget i Västmanland skyldigt att upphandla dessa tjänster.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG ordförande i riksdagens finansutskott, tidigare ordförande i Upphandlingskommittén

THOMAS HALLGREN jurist och rådgivare vid Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, tidigare huvudsekreterare i Upphandlingskommittén

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons