Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Folkpartiet en garant för effektiv miljöpolitik

Klimathotet är en av vår generations största globala utmaningar. Att motverka en okontrollerad klimatförändring och samtidigt värna ekonomisk utveckling och biologisk mångfald är en mycket viktig uppgift de kommande åren. Det är därför viktigt att klimat-, energi- och miljöfrågorna ses som en helhet.

Var femte motion som behandlades på Folkpartiets landsmöte avsåg miljö-, energi- och klimatfrågor. Dessa bidrar till att vidareutveckla Folkpartiets redan mycket innehållsrika och omfattande miljöpolitik som sedan länge står högt på partiets agenda. Miljöpolitiken måste dock bygga på vetenskaplig grund och inte på allmänt tyckande. Kopplingen mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är nödvändig i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle ur alla aspekter.

Även EU-samarbetet och det globala samarbetet är nödvändigt för en framgångsrik miljöpolitik. Folkpartiet har en helhetssyn på miljöfrågorna. Bara genom att se sambanden mellan motståndskraftiga ekosystem i hav och på land, effektivt resursutnyttjande och klimatutmaningen kan vi klara att förvalta och överlämna en jord i balans till kommande generationer.

För att minska Sveriges klimatpåverkan krävs att vi vidtar en mängd åtgärder på hemmaplan. Lokalt i Västerås stöder vi till exemepl satsningen på en ny samförbränningspanna för att nå högt ställda mål vad gäller koldioxidutsläpp.

Vår elproduktion ska fortsätta att ske koldioxidfritt, gamla kärnkraftsreaktorer byts mot nya säkra och den förnybara energiproduktionen byggs ut. Vi vill öka den lokala energiproduktionen. Energianvändningen ska bli mer effektiv genom användning av ny teknik, genom strängare regler på EU-nivå och genom teknikneutrala stöd. Klimatutsläppen från transportsektorn ska minskas.

Klimatutmaningen är också beroende av att vi klarar av att minska regnskogsskövlingen. Ska vi kunna föda alla måste vi värna korallrev och grunda hav, skydda fiskebestånd mot utfiskning, bevara jordarnas mullhalt och kretslopp. Vattenutmaningen är beroende av om vi klarar av att hålla sötvattnet rent och giftfritt och förhindra uttorkning. Vi är övertygade om att vi kan och måste klara detta med rätt åtgärder.

För att skydda den biologiska mångfalden bör jordbrukets brukningsmetoder ändras. Arealen av skyddade ängs- och hagmarker måste öka. Vi måste minska övergödning av miljöer och vattendrag genom klokare användande av natur eller handelsgödsel. Produktions- och miljömål måste få en balans i skogsbruket där ekosystemet utgör grunden för många arters överlevnad.

Tyvärr har den traditionella infrastrukturen i vårt land – vägar och järnvägar – under flera decennier eftersatts. Det har gällt såväl underhåll som utbyggnad. Under lång tid blev underhållet eftersatt, samtidigt som nya projekt sattes i gång utan tillräcklig finansiering. Vi behöver forska om ny transportteknik men viktigast nu är att underhålla och vidareutveckla den vi redan har.

Sverige behöver tillväxt för att kunna konkurrera om de nya jobben för att på så sätt stärka vår välfärd. Då är goda transportmöjligheter för industrin och tjänstesektorn avgörande.

På samma sätt är goda transportmöjligheter nödvändiga för att vi alla ska kunna få var-dagen att fungera med jobb, familjeliv och fritid. Det är inte transporterna i sig som är problemet utan deras miljöförstöring och klimatpåverkan. Spårburen trafik och sjöfart ger betydande miljöfördelar och behöver byggas ut.

Lennart Nilsson

ordförande (FP) Västerås

Ragnhild Källberg

gruppledare (FP) i Västerås kommunfullmäktige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel