Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningen TIM-pendlare: Västerås nya resecentrum ska vara för resenärerna

Artikel 14 av 20
Nya resecentrum i Västerås
Visa alla artiklar

Annons

Föreningen TIM-pendlare organiserar c:a 850 arbets- och studiependlare i Mälardalen, i stor utsträckning tågresenärer i länsöverskridande trafik. Ungefär en tredjedel medlemmarna berörs på något sätt av Västerås resecentrum. En nyanserad debatt måste beakta för tågresenärerna centrala och viktiga aspekter.

En nyanserad debatt måste beakta för tågresenärerna centrala och viktiga aspekter.

Tågresandet på Mälarbanan och anslutande linjer har ökat starkt under de senaste 20 åren. Det resecentrum som byggdes i slutet på 1990-talet kom redan efter några år att upplevas som underdimensionerat. Resandet utvecklas nästan alltid utvecklas starkare än vad prognoserna visat.

Det finns goda skäl att tro att tågresandet i Mälardalen kan komma att öka till det tre- eller fyrdubbla ‒ kanske mera ‒ inom 20‒30 år. Till gagn för näringsliv och invånare i Västerås stad och regionen, även om ingen vet exakt hur stor ökningen blir för ett givet år. Detta måste planeringen ta höjd för.

Det är en mycket komplex och krävande uppgift att göra en stor ombyggnad av resecentrum under pågående trafik. Detta i synnerhet som spårområdet, plattformarna och trapphusen ska utvidgas och därmed ändras i sitt läge. Vi riskerar att få provisorier och ”kaos” under lång tid! Både graden av störningar och tiden vi utsätts för detta måste minimeras. Enligt vår uppfattning måste mycket omsorg ägnas åt detta.

Det finns planer för omfattande cykelparkeringar, även under tak. Detta är bra. Att använda cykel är för många och för samhället ett bra alternativ.

De flesta inser att biltrafiken av flera skäl så långt möjligt bör begränsas. Men runt 20 procent av Västerås befolkning bor antingen ute på landet eller i något av det tiotal samhällen som ligger runt Västerås tätort. Ytterligare invånare bor i perifera lägen inom tätorten och i angränsande kommuner.

Det är svårt att försörja många av dessa lägen med tät och snabb kollektivtrafik till och från resecentrum. Det är för lång väg att cykla. Därför måste P-möjligheter finnas för vissa pendlargrupper, till rimligt pris. Elbilar skulle kunna ges förtur.

Pendlarna utgör en betydande skattebas för staden och regionen. Väl fungerande arbetspendling till rimliga kostnader ger incitament för att bosätta sig i Västerås.

Väl fungerande arbetspendling till rimliga kostnader ger incitament för att bosätta sig i Västerås.

I den offentliga debatten har framförts förslag om att spårområdet borde förläggas under jord. Detta skulle då öppna staden mot bebyggelsen nära Mälaren och ‒ enligt vissa förslagsställare ‒ kunna medge byggande även över spårområdet. Detta alternativ kommer dock att leda till ökade kostnader och troligen även hinder för att köra genomgående godståg med s.k. farligt gods. Exakt hur kostnaderna utfaller har vi ingen välgrundad uppfattning om, men allt från 2000 till 10 000 miljoner kronor i merkostnad har nämnts. Och det är svårt att se hur man skulle kunna förbjuda vissa godstransporter genom Västerås, om man skulle bygga bostäder eller arbetsplatser över spårområdet.

En underjordisk förläggning skulle medföra att bygget ytterligare kompliceras, vilket högst sannolikt leder till ökade störningar under en längre tid. Vidare är det viktigt att hålla nere kostnaderna för nya resecentrum, så det inte tränger ut andra angelägna satsningar.

En underjordisk förläggning skulle medföra att bygget ytterligare kompliceras, vilket högst sannolikt leder till ökade störningar under en längre tid

Det har också föreslagits att flytta resecentrum till ”norr om staden”, det vill säga ute på landet. Aktuell forskning visar att resandet med tåg och fjärrbussar då skulle bli c:a 30 procent mindre än för en centralt belägen station. Det skulle vara mycket svårt och dyrt att ordna en bra kollektivtrafik dit. Våra erfarenheter av bussanslutningar förskräcker. Cyklandet skulle minska betydligt eftersom avstånden ökar för de flesta. Istället skulle de flesta ta bilen till stationen, i den mån folk överhuvudtaget väljer att ta tåget. Vi vill bestämt avråda från sådana lösningar.

Aktuell forskning visar att resandet med tåg och fjärrbussar då skulle bli c:a 30 procent mindre än för en centralt belägen station.

Både stadsplanerare, privatpersoner och vi resenärer kan ha goda känslomässiga argument för det ena eller andra alternativet. Detta tyckande bör inte få bestämma utformningen, utan aspekter som kostnader, förlängd byggtid och kollektivtrafikens funktion bör avgöra. Och det föreslagna resecentret ger i vilket fall betydligt förbättrad förbindelse mellan stadsdelarna i centrum norr och söder om järnvägen.

Per-Anders Staav

ordförande föreningen TIM-pendlare

Evert Andersson

vice ordförande

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons