Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sahl har fått bära ansvaret

– Per-Olov Sahl har utsetts till syndabock medan högskoleledningen flytt sitt ansvar.

Annons

Tunga namn kliver nu fram för att försvara Per-Olov Sahl som avskedades från Mälardalens högskola 2011. Ett skarpt brev till styrelsen för Mälardalens högskola är undertecknat av nobelpristagaren Tomas Tranströmer, hans hustru Monica Tranströmer, förre landshövdingen i Västmanland Mats Svegfors, förre rektorn vid musikhögsklan Göran Malmgren samt förre huvudredaktören Anders H Pers. De kräver en oberoende utredning av ”repressalierna” mot Sahl och säger att högskolans rykte står på spel.

VLT har tidigare berättat om hur universitetslektorn i flöjt samt konstnärlige ledaren och examinatorn vid kammarmusikprogrammet Per-Olov Sahl avskedades bland annat med motivet att han skadat högskolans förtroende. Undertecknarna skriver:

– Den förtroendeskada som har inträffat är ett resultat av högskolans repressalier mot Per-Olov Sahl, inte av Per-Olov Sahls agerande. Och denna förtroendeskada fortsätter att förvärras om inte Mälardalens högskola gör vad den kan för att reda ut vad som faktiskt har förekommit.

Repressalier är ett hårt ord?

– Det måste användas när en person fråntas sin försörjning vid 60 års ålder, säger Mats Svegfors som ägnat hösten åt att gå igenom handlingar i ärendet.

Men Arbetsdomstolen dömde till högskolans fördel.

– Vi ifrågasätter inte domen, utan de uppgifter som givits domstolen att arbeta utifrån. Sahl hade ett begränsat administrativt ansvar, likväl får han bära det fulla ansvaret.

Madeleine Caesar, ordförande i högskolestyrelsen kommenterar i ett mejl till VLT att MDH anser att fallet är grundligt utrett och därmed avslutat.

Ann-Christine Kihl/reporter på vlt

Läs brevet till Styrelsen för Mälardalens Högskola:

Till Styrelsen för Mälardalens Högskola

Genom beslut den 29 juni 2011 avskedades Per-Olov Sahl från sin tjänst vid Mälardalens högskola. Till grund för avskedandet låg att Per-Olov Sahl enligt högskolans mening brutit mot reglerna för examination, ingått avtal med Kulturskolan utan att ha behörighet till detta samt att han köpt körledartjänster, även detta utan behörighet.

Redan genom beslut den 14 mars 2011 fattade högskolans personalansvarsnämnd beslut om att tilldela Per-Olof Sahl en varning enligt lagen om offentlig anställning, ett beslut som sedan aldrig formellt delgavs Per-Olov Sahl. Något nytt i sak inträffade inte efter beslutet om att utfärda en varning. Till detta finns ett lika enkelt som tragiskt skäl. Per-Olov Sahl fick en hjärninfarkt några dagar efter beslutet om varning. Han var sedan i praktiken utslagen under hela den tid som processen löpte vidare. I denna situation gick högskoleledningen vidare och nöjde sig inte med varningen utan avskedade Per-Olov Sahl under hans sjukdomsperiod.

Fallet har sedermera blivit föremål för en prövning i Arbetsdomstolen. I dom den 27 mars 2013 avslog domstolen Lärarförbundets talan. Lärarförbundet företrädde Per-Olov Sahl inför Arbetsdomstolen.

Ett bärande skäl till att högskolan beslutat att avskeda Per-Olov Sahl angavs ha varit att han genom sitt agerande ”i samtliga delar” hade skadat högskolans förtroende.

Per-Olov Sahl är genom sin verksamhet på många områden i Västerås en välkänd och uppskattad person. Alla vi som känner honom känner också hans kvaliteter. Vi vet att han framförallt är en kreativ person. Vi vet att han är djupt lojal mot de uppdrag han tar på sig och att denna lojalitet aldrig får vika för egna personliga intressen. Vi vet att han försöker lösa de problem som han möter. Vi vet att han i första hand är en möjliggörare, inte administratör.

Av domstolens dom framgår att Lärarförbundet genom sin förbundsjurist koncentrerat sig på rimligheten i åtgärden utifrån det som högskolan lade Per-Olov Sahl till last.

Per-Olov Sahl var anställd som universitetslärare i flöjt. Det som inte framgår av domen från Arbetsdomstolen är att det som läggs Per-Olov Sahl till last i allt väsentligt är sådant som inte ingått i hans tjänst utan i stället är resultat av oklara administrativa rutiner och avansvarsflykt från högskoleledningens sida.

1.En alldeles central fråga i fallet rör ansvaret. Var och en som har arbetat med Per-Olov Sahl vet att han verkligen försöker lösa de problem som han konfronteras med. Men det är helt orimligt att han därmed ska ha tagit på sig formellt ansvar för det som är högskoleledningens ansvar. I grunden var Per-Olov Sahl anställd som flöjtlärare. Och så sent som 2010 utannonserades tjänsten som konstnärlig ledare, någon förklaring till detta förmedlades inte till Per-Olov Sahl. I domen från Arbetsdomstolen är den formella ansvarsfördelningen synnerligen ofullständigt behandlad. Frågan har mindre principiellt intresse än frågan vad som krävs för att någon ska kunna skiljas från sin tjänst genom avskedande. Det är också en mycket tidsödande uppgift att gå igenom hur de synnerligen röriga förhållanden som har rått vid högskolan ska tolkas rent formellt. Denna krävande uppgift valde Lärarförbundets jurist att inte på allvar befatta sig med. Likväl har detta fundamental betydelse för avskedandet av Per-Olov Sahl. När högskoleledningen med sin samlade resurser och därtill ett antal personer, flera av dem med eget delansvar, pekar ut Per-Olov Sahl och gör honom till syndabock blir hans situation omöjlig. Därtill sker detta under hans konvalescens efter sjukdomen 2011.

Efter mer än tio års verksamhet vid högskolan fattades beslut om en formell varning riktad mot Per-Olov Sahl. Utan att något nytt tillstötte avskedades han sedan. Den förtroendeskada som har inträffat är ett resultat av högskolans repressalier mot Per-Olov Sahl, inte av Per-Olov Sahls agerande. Och denna förtroendeskada fortsätter att förvärras om inte Mälardalens högskola gör vad den kan för att reda ut vad som faktiskt har förekommit.

2.Hela högskoleledningens beskrivningen av händelseförloppet är utan sammanhang och historia. Det finns en konfliktfylld historia bakom inte minst sångundervisningen vid Mälardalens högskola. Det går inte att förstå rekryteringen av körledare utan att se detta mot bakgrund av hur man hade förfarit tidigare. Det finns heller ingen beskrivning av hur lednings- och administrativt ansvar för kammarmusikutbildningen organiserats tidigare och därmed saknas bakgrunden till den oklara situation som rådde 2010-2011.

3.Det ges en minst sagt ofullständig bild av det som kritiken framför allt inriktats mot, nämligen examinationen i musikhistoria. Ämnet fördes till utbildningen 2008 men det poängsattes aldrig och därmed blev det i praktiken ogörligt att ha en regelrätt examination i ämnet. Detta var inte Per-Olov Sahls initiativ och det var inte hans ansvar. Det är orimligt att i efterhand lasta Per-Olov Sahl för något som uppstått därför att musikutbildningen, genom något som delvis vara en skenåtgärd, förvandlades till en helfartsutbildning.

4.Musikutbildningen vid Mälardalens högskola kom till genom ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan och Mälardalens högskola. Med stöd av såväl Gunnar Bucht (avgående rektor för KMH) och Göran Malmgren (tillträdande rektor) medverkade Per-Olov Sahl till de första sommarakademierna 1993. Responsen från landstinget i Västmanlands län, Västerås stad och Länsstyrelsen blev mycket positiv och Per-Olof Sahl fick i uppdrag att göra en förstudie 1993/94 vilket resulterade i att utbildningen kom i gång hösten 1994. Det var så Per-Olov Sahl kom in i bilden. Utbildningen bygger alltfort i princip på ett avtal som ingåtts mellan KMH och MdH. Men MdH har helt övergett samarbetet, varigenom bl a kursplaner och examination skulle regleras. Det innebär att hela processen mot Per-Olov Sahl har drivits utan kontakt med den läroanstalt som faktiskt skulle vara ansvarig för musikutbildningen.

Mälardalens högskola har i denna affär uppträtt som en starkt drivande part, inte som en myndighet med krav på sig att ge en allsidig bild av bakgrunden till beslutet att avskeda Per-Olov Sahl. I tvisten inför Arbetsdomstolen har Per-Olov Sahls fackliga organisation främst drivit den principfråga som är primär för Lärarförbundet, men av marginell betydelse för Per-Olov Sahl. Den helt centrala frågan om ansvarsfördelningen inom högskolan kom i praktiken inte att utredas och beaktas. Processen har löpt under en tid när Per-Olov Sahl på grund av allvarlig sjukdom har haft stakt begränsade om ens några möjligheter att ta tillvara sin egna inessen.

Sant är att högskolans rykte står på spel. Vill högskolan, fritt från prestige, värna sitt rykte bör högskolan utan dröjsmål föranstalta om en oberoende och allsidig utredning av det som ledde till repressalierna mot Per-Olov Sahl.

De mindre högskolorna granskas sedan några år tillbaka särskilt noga och är på många håll ifrågasatta. Det finns all anledning för Mälardalens Högskola att i oväld och med respekt för en enskild medarbetares integritet och befogade anspråk på att bli sakligt och korrekt behandlad tillmötesgå kravet på en opartisk utredning.

Vi som undertecknar detta brev till styrelsen för Mälardalens Högskola begär att en sådan utredning genomförs. Vi begär också att styrelsen in pleno behandlar denna skrivelse.

Det är helt omöjligt att utifrån förstå vad det var som verkligen gjorde att Per-Olov Sahl plötsligt skildes från sin tjänst vid Mälardalens högskola 2011 och ställdes utan försörjning vid snart 60 års ålder. Särskilt besynnerligt är det att varningen från mars 2011 förvandlades till avsked tre månader senare. Som sagt kan inte några nya omständigheter gärna ha tillstött under dessa månader. Per-Olov Sahl hade fråntagits sitt informella ledarskap sedan början av året och han hade drabbats av en sjukdom som i praktiken ställde honom vid sidan av verksamheten. Det blir stötande att det är just då som ledningen för Mälardalens högskola inleder processen att avskeda Per-Olov Sahl.

Västerås den 9 december 2013

Mats Svegfors Göran Malmgren Anders H Pers Tomas och Monica Tranströmer

Så svarar styrelsens ordförande:

Madeleine Caesar, styrelsens ordförande vid Mälardalens högskola lämnar i ett mejl till VLT denna kommentar till Tranströmer/Svegfors/Pers/Malmbergs skrivelse om Per-Olov Sahl.

-För den enskilda personen är det här givetvis en tragedi. Fallet är dock mycket grundligt utrett och efter tre dagars förhandling och en 26-sidig dom stod sig MDHs beslut i Arbetsdomstolen på samtliga punkter, däribland att grunden för avskedande var laglig. Domstolen var enig och domen som meddelades i mars går inte att överklaga. MDH värnar alltid om en saklig och grundlig utredning när det gäller både medarbetare och studenter om något misstänkts gå fel, och den grundliga utredningen och avgörande har nu gjorts av Sveriges arbetsdomstol och därmed måste MDH anse att fallet är avslutat och gå vidare.

Ann-Christine Kihl/reporter på vlt 

Mer läsning

Annons