Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

(C) och LRF: Vattenmyndighet kastar pengar i sjön

2015 ska alla vatten i Europa ha uppnått god ekologisk och kemisk status.

Annons

I Sverige beslöt därför riksdagen år 2004 att inrätta fem regionala vattenmyndigheter som ansvarar för att EG:s ramdirektiv för vatten genomförs i landet. För varje vattenmyndighet finns en vattendelegation som fattar beslut inom vattenmyndighetens ansvarsområde.

I december ska vattendelegationerna, som består av en majoritet tjänstemän, fatta beslut om framtiden för svensk vattenvård på ett underlag som just nu är ute på remiss till alla intressenter i landet, som Sala kommun och LRF.

Beslutet kommer att innebära ökade kostnader för vattenvården i landet på i storleksordningen 30-60 miljarder kronor under 20 år, eller 1,5-3 miljarder årligen. Vattenmyndigheternas remisser innehåller bedömningar av 26500 sjöar, vattendrag och kustområden och slår fast kravnivåer och miljökvalitetsnormer för dessa.

Vi ifrågasätter den höga kravnivån för ”god ekologisk status” i Sverige. Då Sverige är ett vattenrikt och glest befolkat land borde god ekologisk status kunde förväntas vara uppfyllt redan på förhand för de flesta vattendrag och sjöar. Att så inte är fallet tyder på att kravnivån i Sverige är för hög. Inom Dalälvens avrinningsområde uppnår 32 procent god ekologisk status. Inom Sagåns och Svartåns avrinningsområden uppnår 17 procent god ekologisk status.

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt begrepp kopplat till Miljöbalken. Normerna ska andra delar av Myndighetssverige som kommuner och länsstyrelser omsätta. Det kan handla om hårdare tillsyn, olika krav på ombyggnader, omläggning av vägar, strängare krav på enskildas brunnar med mera.

Men vattenmyndigheternas underlag till beslut ger inte berörda möjlighet att ta ställning till vad som krävs, eftersom det inte konkretiseras i underlaget. Ingen kan därför med säkerhet avgöra hur det kommer att påverka myndigheter, företagare, lantbrukare eller allmänhet.

Merparten av pengarna kommer att få betalas från kommunens sida. Resten kommer att belasta allmänheten och näringslivet, lantbrukare och andra företagare.

Naturligtvis är det bra att förbättra den redan höga kvaliteten på våra svenska vatten. Många företagare, inte minst lantbrukare, är beroende av god tillgång på friskt vatten. Vi står också inför en mängd utmaningar orsakade av den pågående klimatförändringen. Då behöver vi ett samlat agerande för att klara utmaningen.

Remissförslagen från vattendelegationerna är tyvärr alldeles för svåröverblickbara och ogenomtänkta eftersom de har hastats fram och baserats på ett synsätt där målsättningar blivit tvingande krav.

För såväl kommuner som enskilda företagare kommer det att innebära onödig byråkrati, oklar ansvarsfördelning och beslutsgång samt orimliga kostnader – utan att vi kan vara säkra på om vattenkvaliteten blir bättre nu och på längre sikt.

Införandet av EU:s vattendirektiv i Sverige skiljer sig olyckligt från hur resten av Europas stater inför direktivet och går långt utanför dess intentioner. Vattenmyndigheterna i Sverige vill införa kravnivåer för vattenkvalitet som varje enskilt företag eller exploateringsprojekt ska mätas mot. EU:s vattendirektiv anger däremot att samhället ska vidta alla relevanta åtgärder för att nå kvalitetsmål utifrån ett åtgärdsprogram. I praktiken kan det svenska sättet snarare skapa handlingsförlamning och rättsosäkerhet istället för att trygga en bra framtida vattenkvalitet.

Vi vill arbeta med politiskt beslutade miljömål, inte slösa onödigt kraft och energi på obegripligheter. Vi vill verka inom ramen för det som hittills präglat svenskt samhällsbyggande och miljöarbete, nämligen en demokratiskt förankrad, begriplig och politiskt målstyrd vattenförvaltning och planering där inflytande, beslutsfattande och genomförande sker på lokal nivå.

Vi uppmanar regeringen att 

Kommunstyrelsens ordförande i Sala

Sture Johansson

Ordförande i LRF Mälardalen

CAROLA GUNNARSSON (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons