Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Detaljplanen saknar barnperspektiv"

Det finns brister i detaljplanen för Slottsträdgården, anser Birgitta Ekman, Västerås.

Annons

Västeråsalliansens företrädare i byggnadsnämnden beskriver planprocess och detaljplan för Slottsträdgården i VLT. Då det gäller den förändrade trafiksituation som blir följden av en byggnation i Slottsträdgården saknas vissa fakta.

Skepparbacksskolans 180 elever korsar Hållgatan dagligen för undervisning och lunch i Fryxellska skolan. Under en vecka utgör detta 3 000 fotgängarrörelser. Dessutom går okänt antal elever över gatan vid skoldagens början och slut.

Varje ökning av fordonstrafiken utgör en risk för barnen. En trafiksituation vid skolorna som är ännu allvarligare och ytterst riskfylld är då byggtrafik, cirka 100 tunga fordon per dag, bland annat ska det forslas bort bergmassor efter sprängning och rivningsmaterial från landstingets före detta kansli via Hållgatan.

Till detta kommer en byggtrafik som ska fortgå under flera år med transporter av betong, betongelement och övrigt byggmaterial. Eftersom Hållgatan saknar cykelbanor måste också cyklister ta sig fram i trafiken på gatan. Gatan utanför Skepparbacksskolan är endast 5,5 meter bred, vilket gör det omöjligt för lastbilar att mötas.

Det finns därför en uppenbar risk att ta hjälp av trottoarerna för att trafiken ska komma fram. Förutom en tät trafik finns även risk för att del av lasten kan falla av särskilt vid fartgupp eller planerat ”torg”. I denna trafikmiljö befinner sig tio–elva-åringar största delen av året.

Barns beteende i trafiken beror dels på ålder, dels på mognad. Rent motoriskt kan de ha kapacitet att färdas i trafiken, men uppfattnings- och bedömningsförmåga utvecklas långsammare. När det gäller barn som fotgängare sker nästan hälften av döds-olyckorna då de korsar en väg. Barn kan till exempel inte göra hastighets- och avståndsbedömningar på samma sätt som vuxna.

Barn kan inte prestera över sin mognadsnivå och ingen vuxen kan påskynda mognadsutvecklingen. De saknar biologiska förutsättningar för helt trafiksäkert beteende. Barns syn och hörsel är till exempel inte färdigutvecklade förrän i tonåren. Merparten av barnen har alltså inte förmåga att själva ta ansvar för sin säkerhet.

Även om skolan arbetar med trafiksäkerhet ”kan detta aldrig frånta systemutformarna deras ansvar för en säker trafikmiljö” enligt Policydokument för Svenska kommunförbundet med flera. Det är väghållarens, kommunens, ansvar att ut-ifrån ett barnperspektiv skapa en säker och riskfri trafikmiljö för barnen, vilket understryks i nämnda dokument.

I FN:s konvention om barns rättigheter, som Sverige ratificerat, är två artiklar (3 och 6) särskilt aktuella: Att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, Att barnets rätt till liv och utveckling ska säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga. I regeringens regleringsbrev till Vägverket framhålls att barns bästa bör prägla allt beslutsfattande som rör barn, ”det gäller inte minst inom olika delar av samhälls- och trafikplaneringen”.

Vägverkets strategiska plan 2008-2017 anger att barn på ett tryggt och säkert sätt ska kunna ta sig till skolan. De transportpolitiska målen slår fast att ökad fokusering bör ske på behov och förutsättningar hos barn och unga.

De förslag till åtgärder för att förbättra trafiksituationen, som förs fram i detaljplanen, beskrivs i ett vuxenperspektiv och inriktas huvudsakligen på bilisternas framkomlighet.

Om man utgår från ett barnperspektiv skulle fokus ligga på barns trafiksäkerhet och trygghet och hur de utan risk kan korsa Hållgatan under skoldagen. En massiv opinion bland närboende och andra berörda kräver ny anslutningsväg direkt till Ringvägen för trafik och byggtrafik från Slottsträdgården.

Enligt Tekniska nämnden är detta också tekniskt möjligt, men avstyrker förslaget med huvudargumentet att detta har negativa ekonomiska och trafiktekniska konsekvenser. Gräsremsan som löper i mitten av Ringvägen får inte brytas. Hur tungt väger dessa argument i förhållande till barns liv och trygghet?

Enligt förslaget till detaljplan för Slottsträdgården, som innebär ökad trafik och inte minst en intensiv byggtrafik på Hållgatan, skall alltså 180 icke trafikmogna elever flera gånger dagligen utsättas för olycksrisker och bemästra en extremt riskfylld trafikmiljö.

Kan beslutsfattare i Västerås godkänna och försvara förslaget till detaljplan för Slottsträdgården och hävda att planen och dess konsekvenser är att ta ansvar för en säker och riskfri trafikmiljö för barn?

Kan beslutsfattare i Västerås godkänna och försvara förslaget till detaljplan för Slottsträdgården och dess konsekvenser utan att bryta mot artikel 3 och 6 i FN:s konvention om barns rättigheter?

Birgitta Ekman

Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons