Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

FP: Ta miljöproblemen i Västerås på allvar

Vid en sammanfattning av vid skilda tillfällen presenterade rapporter i miljö- och konsumentnämnden framträder en bekymmersam problembild.

Annons
Grönt inte alltid skönt. Tillväxten av grönalger, som ger ett tjockt grönt vatten, indikerar att situationen inte är bra, skriver Karl-Erik Andersson.

Avloppsreningsverket Kungsängen blir så överfyllt vid stora regn att tarmbakterier kommer ut i Mälaren vid dessa tillfällen. Dagvatten rinner i stora mängder ut orenat i Mälaren medförande näringsämnen och gifter.

Enskilda avlopp är fortfarande problem som släpper ut orenat eller otillräckligt renat vatten. Tyvärr släpper många fritidsbåtar ut latrin och annat avfall direkt i vattnet. Icke sjövänliga drivmedel förekommer och motorer släpper ut en del oförbränt bränsle i vattnet.

Lantbruk- och skogsbruk hör till de stora tillförarna av näringsämnen till Mälaren. Dagens industri är ett mindre problem medan däremot gammal industrimark kan vara stora problem där gifter ligger utspridda på olika ställen i staden. Betydande saneringsarbeten efter nedlagda oljecisterner utförs i dag och det är djupa och omfattande saneringar som sker. Detsamma gäller bergrum (tidigare oljelager) som har direkt kontakt med grundvatten och Mälaren.

Det finns kända och okända deponier i kommunen och flera av dessa läcker gifter i varierande omfattning med vatten som rinner ut i Svartån och Mälaren. Mälarens stränder, sediment och bottnar rymmer olika grader av miljögifter och betydande arbeten görs för sanera och köra bort förgiftade massor samt att isolera giftiga skikt för att möjliggöra bostäder, friytor och badplatser.

Tillväxten av grönalger, som ger ett tjockt, grönt vatten på sommaren, indikerar att situationen inte är bra. Västeråsfjärden innehåller dessutom PAHC (polyaromatiska kolväten) överstigande EU:s gränsvärden.

Enligt EU:s vattendirektiv måste kommunen upprätta en ny vattenplan och en sådan är på väg som skall anvisa lösningar på kommunens vattenproblem och genomförandet kräver stora investeringar och insatser.

Den planerade samförbränningspannan kommer att leda till betydande miljöproblem och det kommer att ske utsläpp av kväveoxider, furaner, dioxiner, svaveldioxid, tungmetaller med mera. Stoft och framförallt mikrostoft är ett problem. Nanopartiklar som är svåra att indikera men som tränger in i luftvägar och lungor och i andra inre organ och där kan orsaka dödliga sjukdomar. PAH:er (hydrokarboner det vill säga cancerframkallande tjärämnen) släpps ut via kondensvattnet från kraftvärmeverket.

Stor mängd giftig aska kan komma att skapas som måste omhändertas och det är viktigt att klargöra vad askan skall användas till.

Detta är det mest kritiska problemet. Vid förbränning av avfall kommer aska att behöva transporteras bort för slutförvaring eller till kemisk bearbetning där skadliga ämnen plockas bort och återvinns. Vid bränning av ren biomassa från skog uppstå en aska som behöver föras tillbaka till skogen som gödsel för att undvika utarmning av marken.

Miljöfrågorna måste hanteras med tyngsta allvar ty även om vissa utsläpp för ögonblicket kan vara inom gränsvärden så sker en påspädning/ackumulering av miljögifter med risk för att människor lider stor skada och att våra ekosystem kan kollapsa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons