Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fullfölj inte byggplanerna på Djäkneberget

Annons

Under lokalradions debatt den 12 september i år om nya bostäder, bland annat på Djäkneberget påstods det att detaljplaneområdet inte är parkmark. Detta är fel! I planbeskrivningen står att läsa: "Området är huvudsakligen avsett för park och gamla vattentornet är utlagt som allmänt ändamål."

I en del insändare har framförts hur bra det skulle vara med föreslagen bebyggelse. Tyvärr har skribenterna inte tagit noggrann del av gällande detaljplan och än mindre övervägt konsekvenserna beträffande miljö, bullerstörningar, trafik- och parkeringsproblem med mera.

Villaägarföreningen Jakobsbergs styrelse vill genom undertecknat "ombud" klarlägga några av de viktigaste skälen för att planförslaget inte skall genomföras. Föreningen har för övrigt i yttrande till byggnadsnämnden på punkt efter punkt påvisat att planförslaget inte är genomtänkt och därför uppenbart olämpligt!

Yttrandet är offentlig handling - det står var och en fritt att ta del av detsamma. Vattentornet och "vattenborgen" är, som alla vet, kulturhistoriskt intressanta! Såväl Riksantikvarieämbetet som länsstyrelsen anser att vattentornet är av riksintresse och bör därför inte förvanskas. Villaägarföreningen hävdar därjämte att tornet måste ha en luftig omgivning för att komma till sin rätt som riksintresse. Bostäder nära tornet kan därför inte vara förenliga med riksintresset.

Föreningen har vidare påpekatt parkmarken fortfarande är ianspråktagen bland annat av nuvarande Teknik- och idrottsförvaltningen för "tillfälliga upplag". Parkmarken skall därför iordningställas!

Planförfattaren har inte berört att de nya bostäderna i såväl vattentornet som i radhusen skulle komma att utsättas för störande "buller" i form av hög musik med mera i samband med festligheter på Djäkneberget. Om de nyinflyttskulle klaga på till exempel hög musik måste aktiviteterna beläggas med långtgående restriktioner! Det finns ju en miljölag som miljö- och hälsoskyddsnämnden är tvungen att följa. Man kan inte i hyres- eller köpeavtal "skriva bort" till exempel bullerstörningar!

Bebyggelsen skulle vidare innebära ett stort intrång i den unika naturmiljö som finns inom detta stadens största och så centralt belägna parklandskap: fridlysta blommor och en vegetation som hör ihop med Djäkneberget i övrigt, det rika djurlivet (harar, igelkottar, grävlingar, 38 observerade fågelarter, varav 23 bedöms häcka på Djäkneberget, de fridlysta grodorna med mera).

Djäkneberget besöks ofta av förskole- respektive skolklassför lek och naturstudier! Om några få bostäder i vattentornet skulle få en vidunderlig utsikt uppväger inte detta det intrång i naturmiljön som tillhörande kör- och parkeringsytor skulle kräva.

Radhusen skulle få en förödinverkan på stadsbilden. Djäknebergsgatan karaktäriseras i dag av grönska och "luftig" miljö - radhusen skulle komma att bilda en elva till tolv meter hög "mur" endast cirka två meter från gångbanan!

Byggnadsnämnden borde veta att stadsbyggnadskonst inte innebär att på minsta möjliga yta tillåta mesta möjliga bebyggelse. Muren torde - ironiskt uttryckt - inte berika miljön.

Trafiksituationen är - särskilt vid festligheter - redan i dag oacceptabel på grund av bristen på iordninggjorda, allmänna parkeringsytor. Därutöver tillåts - häpnadsväckande nog - parkering i den smala Djäknebergsbrantaste del där risken för olyckor är som störst. Ytterligare bostäder i området ökar alltså olycksriskerna.

Rent formellt - enligt plan- och bygglagen - berör planförslaget endast de närmast planområdet belägna fastigheterna. I praktiken är det i detta fall västeråsarna i gemen som är berörda eftersom Djäkneberget är en för alla gemensam och flitigt utnyttjad fest- och nöjesplats. "Djäknebergets Vänners" namninsamling mot planförslaget visar tydligt att västeråsarna i allmänhet är kritiska till planförslaget. Kan 30invånare ha fel uppfattning? Det är faktiskt 30invånare som inte är gnällspikar utan som bryr sig och slår vakt om vårt unika Djäkneberg.

Villaägarföreningen Jakobsberg föreslår - med sin lokalkännedom: a) Iordningställ området till parkmark, b) Anordna en mindre, allmän parkering för besökare till Djäkneberget i anslutning till vattentornet, c) Slopa alla tankar på bostadsbebyggelse på Djäkneberget.

Åke Carlström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons