Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Irstabo: Utbyggnad förstör Sveriges näst bästa åkermark

Företaget JM Bygg föreslår utbyggnad söder och väster om befintlig byggnation i Irsta samhälle. Praktiskt taget all byggnation planeras på åkerjord, skogsmarken planeras bli strövområden.

Annons

Man har schaktat och tagit stickprov på fornlämningar, men resultatet redovisades ej i presentationen vid Öppet hus för information och synpunktsutbyte i Irsta församlingshem den 5 mars. Planerna är preliminära och synpunkter skall inlämnas under mars innan beslut fattas i byggnadsnämnden. Sedan vidtager detaljplanering.

En fråga som framfördes vid informationsmötet var: Vilka har ansvaret för bedömning av långsiktiga aspekter av samhällets planering och dess avvägning mot kortsiktiga aspekter?

Exempel på aspekter:

* Jordbruksmark har uppenbarats som global bristvara. Skall vi i vårt land förstöra Sveriges näst bästa åkerjord genom husbygge och asfaltering, när regnskog offras för odling ute i världen?

* Byggområdet är lågt beläget, man måste pumpa bort spillvatten (och dagvatten?) Vem ansvarar för att området inte översvämmas i de allt vanligare extrema vädersituationerna.

* Djupa lerlager är olämplig byggmark, dyrbar pålning är nödvändig. Detta kan leda till "stolphus" när avlopp och dränering torkar ut marken och marknivån sänks. I Köping angavs att marken sjunkit 90 centimeter under husgrunderna. Har man lärt av erfarenheterna och vägt in dessa konsekvenser i bedömningarna?

Svaret blev att detta har inte vägts in i det presenterade förslaget utan det baseras på förslaget från JM Bygg som äger mark man vill bygga på. Ungefär hälften av åkermarken ägs av kommunen.

Synpunkter på planerna kan lämnas under mars och beslut kommer att fattas av politikerna. Tjänstemännens synpunkter på frågeställningen var:

* Det är mer kostnadseffektivt att bygga på åkermark än annan mark (oklart vems kostnad).

* Området avsattes på 1960-talet för byggnation och dagens bestämmelser kräver inte sådana hänsyn till jordbruksmark.

* Att kommunen och JM Bygg äger marken har varit avgörande.

En närvarande politiker (miljöpartist!) angav att man måste väga samman olika aspekter, men det framgick att aspekterna kring jordbruksmark mot annan mark hittills inte vägts in. Det framfördes även att miljökonsekvensutredningen hade kommit fram till att utbyggnaden i Irsta inte hör till de lämpliga alternativen för bostadsbyggande i Västerås.

Läget är tydligen det att ansvaret är politikernas. Men beslutsunderlaget de får från stadshuset har inte beskrivit de långsiktiga aspekterna. Miljökonsekvenser, kultur- och fornlämningar, höga riskkostnader i framtiden för husägarna och kommunen har tydligen låg prioritet.

Tjänstemännens bedömningar byggde på

1: önskemål från JM Bygg

2: skapa centrum runt nuvarande busslinje

3: önskemål om strövområden, skolor och äldreboende

4: tät sammanhållen byggnation är bättre och mindre kostsamt än spridda bostäder

5: nuvarande markägarsituation.

Kortsiktighet och odefinierat ansvar för långsiktiga konsekvenser riskerar viktiga värden.

Åke Skogevall

Irstabo

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons