Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KD: Bättre med mer sjötransport

Annons

Ge sjöfarten samma villkor som i andra EU-länder

Kristdemokraterna vill ha mer trafik till Mälarhamnar.Foto: Magnus Östin

Västerås och Köpings hamnar, som drivs tillsammans under namnet Mälarhamnar, har ett fantastiskt läge mitt i Sverige. Via djupa farleder från Östersjön rakt in i Mälaren har de hög kapacitet att ta emot tonnage och utgör därmed den största och miljövänligaste transportinfrastrukturen i regionen.

Tråkigt nog har regeringen inte gjort tillräckliga investeringar för att stärka inlandssjöfarten. Tillsammans med de höga lots- och farledsavgifter har detta slagit undan fötterna på sjöfarten.

Idag anländer det mesta av godstransporterna till Mellansverige på lastbil. Även importerat gods som anländer till vårt land sjövägen lastas om i Göteborg, Malmö eller Trelleborg och körs på lastbilar tvärs igenom Sverige, vilket inte på något sätt kan försvaras. Oavsett hur bra bränsle lastbilen körs på kommer vi inte att kunna nå våra miljömål på det sättet.

Att minska utsläppen från transporter är helt avgörande för att åstadkomma bättre miljö och klimat. Sveriges mål är att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till år 2030, samtidigt som godstransporterna förväntas öka med 50 procent till 2030. För att nå målet krävs att mer gods transporteras via sjöfart och järnväg.

Sjöfarten står för den klart minsta miljöpåverkan i förhållande till mängden transporterat gods. Ett fartyg som anlöper Västerås eller Köping drivs av motorer motsvarande runt 20 lastbilsmotorer och lastar upp till 300 lastbilars last. Om ett regionalt företag väljer en sjötransport via Mälarhamnar innebär detta att belastningen på landinfrastrukturen minskas. Buller och trängsel på vägarna undviks när gods fraktas till sjöss, samtidigt som olycksriskerna minskar.

Kristdemokraterna vill se en samlad sjöfartspolitik och har därför föreslagit en nationell godsstrategi som fullt ut drar nytta av sjöfartens potential, både längs de svenska kusterna och de inre vattenlederna. Centralt är att sjöfartsnäringen ska ha samma villkor och regelverk som i andra EU-länder.

För att få effektiva godstransporter som uppnår våra miljömål och transportpolitiska mål är det nödvändigt att de olika godstransportslagen samverkar. Lagar och ekonomiska styrmedel behöver underlätta för intermodala transportlösningar som flyttar över en del av långväga transporter från väg till järnväg och sjöfart.

Kristdemokraterna anser att statliga medel långsiktigt bör avsättas för att täcka en del av kostnaderna för sjöfartens infrastruktur. Det av Sjöfartsverket administrerade farledssystemet kan inte helt ut finansieras med avgifter. Staten har ett ansvar att stödja regionala satsningar och tillgodose att de stora vattenburna godsstråken är kommersiellt gångbara alternativ.

Det behövs nu politiska prioriteringar som är i överensstämmelse med miljömålen och de transportpolitiska målen. Det behöver göras nu. Annars kommer funktionsbrister i befintlig landinfrastruktur att kvarstå, gapet mellan behov av kapacitet och tillgängliga budgetmedel att fortsätta öka och gapet mellan klimatmålen och faktiska utsläppsnivåer likaså.

Mälarhamnar deltar i Ostkusthamnar i samverkan. Denna sammanslutning av 12 hamnar längs Ostkusten har under flera års tid lyft fram att dagens ensidiga investeringar i transportsystemet är ohållbara - avseende miljö, kapacitet och konkurrenskraftighet.

Västerås och Köping är mälarstäder som vuxit fram tack vare sjöfarten och de skall vara våra transportnav även i framtiden. Då skall transporterna gå den väg som är bäst och miljövänligast, det vill säga sjövägen.

Amanda Agestav (KD)

kommunalråd, Västerås

Robert Halef (KD)

riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Läs mer:

Hamnen ska muddras

Insändare: Mälaren duger möjligen för godstransporter

Debatt: Mälarhamnar: Bra med fler båtar och färre lastbilar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons