Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvalitetssäkra skolornas arbete mot mobbning

Annons

Under mer än ett decennium har moderaterna krävt mer effektiva åtgärder mot mobbning och kränkande behandling i skolan. För oss är detta en djupt ideo-logisk fråga. Den handlar om barns grundläggande rättig-heter. Om rätten att få vara sig själv, om att få respekt för sin person och sina känslor. Om rätten att få vara i fred.

Moderaterna har föreslagit ett system för att kvalitetssäkra skolors arbete mot mobbning, trakasserier och kränkningar. Det bygger på att forskningens kunskaper ska användas i svenska skolor, såsom sker i Norge och Island. Genom användningen av forskningsbaserade åtgärdsprogram kan mobbningen halveras.

w Ge Skolverket i uppdrag att låta vetenskapligt utvärdera program mot mobbning och kränkningar - kvalitetssäkra programmen.

w Inför kravet att alla skolor arbetar med forskningsbaserade och kvalitetssäkrade åtgärdsprogram, som bevisligen ger effekt.

w Tillför skolan ny kunskap genom en statlig fortbildningssatsning och nya befogenheter genom en ny skollag.

w Om skolan inte följer kvalitetskraven, skall det vara en grund för skadestånd om en elev far illa.

Moderaterna har sedan länge drivit att elever skall ha bättre möjligheter att få skadestånd om skolan inte ingriper mot mobbning, kränkande behandling eller bidrar till en elevs utsatthet. Det problem som hittills uppstått vid prövning av skadestånd för elever är dock att det saknats kvalitetskrav på skolans insatser för att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Vi tillför sådana kvalitetskrav, vilket stärker tryggheten för elever och tydliggör kraven på skolan.

Regeringen har stått mer eller mindre handfallen i frågan. Inget av regeringens förslag mot mobbning har varit baserat på den forskning som finns om hur mobbningen faktiskt kan hindras.

Regeringen tillför vare sig skolan ny kunskap eller nya befogenheter för att kunna stoppa mobbning och kränkningar.

I stället inför regeringen en lag där skolan skall betala skadestånd om den inte kan bevisa att den gjort rätt. Regeringen har skapat en lag som man inte vet konsekvenserna av. Regeringen vet inte hur den ska gå ihop med annan lagstiftning, en ny skollag eller en samlad diskrimineringslag.

I lagen finns inte några som helst klargöranden om när skadestånd skall utgå till en elev som utsatts för mobbning. Det finns ingen uppfattning redo-visad om vad en skola anses behöva göra för att undvika skadestånd. Det som står i lagen är att en huvudman ska kunna åläggas skadestånd om man inte vidtar de åtgärder som "skäligen kan krävas" för att förebygga att mobbning och kränkande behandling sker.

Hur ska en skola kunna visa att den gjort "de åtgärder som skäligen kan krävas" när varken regeringen eller riksdagen har någon uppfattning om vilka krav det är som ställs? Avsaknaden av en nationell kvalitetsnorm gör att det inte finns något att relatera skolans insatser till vid en eventuell domstolsprövning.

Alla människor skall behandlas lika och ges skydd mot diskriminering oavsett vem det är. Det finns inget hållbart motiv för att dela upp diskriminering i olika kategorier. Därför föreslår moderaterna att det ska tas fram en samlad diskrimineringslag som ska gälla all form av diskriminering.

Alla barn i Sverige har skolplikt. De är ålagda att gå i skolan. Att känna trygghet på en plats där de tillbringar större delen av sin tid borde vara en självklarhet. Men så är det inte idag. 100000 elever i Sverige är utsatta för hot, våld och kränkande be-handling på sin skola.

Detta är fullständigt oacceptabelt. Det är vår skyldighet att se till att detta inte får fortgå. Alla elever har rätt att känna trygghet och att bli respekterade för den de är.

Sten Tolgfors

Tomas Högström

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons