Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Landstinget: Utmaningen för oss är att göra rätt från början

Hur ska vi i Landstinget Västmanland klara hälso- och sjukvården framöver med den oerhört snabba medicinska utveckling som är? En utveckling som ständigt ger ökade möjligheter att hjälpa och bota, men som också är kostsam och kräver stor förmåga att lära nytt.

Annons

 Det är onekligen en utmaning att stödja chefer och övriga medarbetare i att ta vara på ny kunskap för att förnya och samordna både behandling och arbetsformer. Kunskapsstyrning är därför en del av det förbättrings- och utvecklingsarbete som Landstinget Västmanland bedriver sedan snart ett år tillbaka.

Tillgången på ny medicinsk kunskap är enorm. Sett i ett globalt perspektiv publiceras ungefär 1 500 vetenskapliga medicinska artiklar varje dag. Av dem står för övrigt Centrum för klinisk forskning i Landstinget Västmanland, knutet till Uppsala universitet, för i princip en vetenskaplig artikel i veckan – en imponerande insats som står sig mer än väl i en svensk jämförelse.

För att få underlag för hur kunskapsstyrningen kan stärkas i vårt landsting har landstingsstyrelsen tagit initiativ till en utredning som i sig är unik i landet. Under drygt ett år har en projektgrupp med representanter för Centrum för klinisk forskning, landstingets divisioner, läkemedelskommittén med flera har gjort en noggrann kartläggning av landstingets kunskapsinhämtning inom hälso- och sjukvårdens område. Projektgruppens slutrapport, som nu presenterats, är intressant men inte alltid upplyftande

läsning. Vi har samtidigt ingen anledning att tro annat än att motsvarande kartläggning skulle ge liknande resultat i andra landsting.

Sammanfattningsvis har projektgruppen funnit att sjukvårdens chefer ofta har bristande kunskaper i evidensbaserad medicin, det vill säga vad som är vetenskapligt grundad medicin. Projektgruppen för också fram att vårdprogram, vårdinstruktioner och andra medicinska dokument inte är samlade så att de är lätt tillgängliga för medarbetarna. Formerna för hur ny forskning och ny medicinsk kunskap tas in behöver också vara bättre

organiserade liksom uppföljningen mot olika kvalitetsregister. Slutligen pekar projektgruppen på vikten av att hälso- och sjukvårdens organisation stödjer en kunskapsstyrd vård som utgår från patientens väg

i vården – över klinik– och divisionsgränser.

Projektgruppens huvudförslag är att ett kunskapscentrum inrättas, för att samla den kompetens som arbetar med kunskapsbildning, kvalitet och patientsäkerhet. Gruppen föreslår vidare bland annat att en webbaserad kunskapsportal skapas, där vårdprogram och medicinsk information finns samlat.

Kunskapsstyrningsprojektet har gett oss ett utmärkt underlag att ha med i landstingets arbete för en ökad kunskaps-, process- och värdestyrning.

Samtidigt som projektgruppens rapport ger all anledning till eftertanke, ligger flera av förslagen väl i linje med det förbättringsarbete som redan är introducerat. Så till exempel planerar Landstinget Västmanland för att landstingsgemensamma vårdprogram ska vara allmänt tillgängliga. Varje patient eller annan intresserad ska kunna läsa sig till hur behandling och vård går till. Vi har också inlett ett arbete för att organisera hälso- och sjukvården så att vi får smidiga flöden till bättre nytta för patienterna. Ett par av medicinklinikerna och hjärt-kärlkirurgin vid Centrallasarettet Västerås är exempel på det, liksom arbetssättet i den nya vårdbyggnaden.

Utmaningen för hälso- och sjukvården framöver är i hög grad att göra rätt från början. Landstingets medarbetare ska vara förvissade om att vård och behandling ges utifrån bästa kunskap och kvalitet samt veta hur man arbetar på ett resursmässigt effektivt och smidigt sätt. Det ger en hälso- och sjukvård som är grundad i patientsäkerhet och värde för patienten – det som är utgångspunkten i vårt arbete.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons