Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mälarenergi: Därför behövs den nya anläggningen

På VLT:s debatt- och insändarsida har vi under en tid kunnat följa diskussionen kring Mälarenergis investering i en ny anläggning för produktion av el och värme, Block 6.

Annons

Som styrelseledamöter har vi ett stort ansvar för att se till att Mälarenergi lever upp till ägardirektiven. Enligt dessa ska Mälarenergi bidra till en hållbar utveckling och samtidigt hålla priser som bidrar till att Västerås även fortsättningsvis är en attraktiv stad att bo och verka i. Det här blir extra viktigt då stora delar av fastigheterna i Västerås och Hallstahammar värms med fjärrvärme från kraftvärmeverket i Västerås. Leveranserna måste fungera även de dagar då solen inte skiner och då det är 25 grader kallt och vinden viner. Det är för dessa förhållanden som produktionen och leveransen av el och värme behöver dimensioneras. Det är det ansvaret vi och Mälarenergi måste ta.

Ett enhälligt kommunfullmäktige röstade i december 2011 för investeringen i en ny samförbränningsanläggning. Beslutet togs efter omfattande förstudier med djupgående analyser där olika alternativa lösningar undersöktes och presenterades. I det arbetet ställde vi som styrelseledamöter och ägarrepresentanter fyra övergripande krav på Mälarenergi för utvecklingen av morgondagens kraftvärmeverk. Beslutet innebär att Mälarenergi nu har alla förutsättningar att leva upp till dessa huvudkrav.

- Trygga framtida värmeleveranser – en stor del av dagens anläggning är byggd på 1960-talet, den har snart tjänat ut och är helt enkelt för dyr att underhålla och driva.

- Bränsleflexibilitet – Mälarenergi ska även fortsättningsvis ha möjlighet att använda olika former av bränslen.

- Minska utsläppen av fossil koldioxid (CO2) – välja en väg som innebär minskning av dagens användning av fossila bränslen som kol och torv

– Fortsatt rimliga priser för kunderna – priset på fjärrvärme ska ligga under medelpriset i Sverige

I den nya anläggningen Block 6 kommer utsorterat avfall, exempelvis bioavfall, att vara huvudbränsle. Ett bränsle som kompletterar det biobränsle som i dag och fortsättningsvis kommer att användas i panna 5. Avfall är i dag ett etablerat bränsle i Sverige, i dag finns ett 30-tal värme- och kraftvärmeverk som producerar el och värme med avfallsbränslen. Att utvinna energi ur avfall är helt i linje med avfallstrappans steg: minimera, återanvända, återvinna, energiutvinna, deponera.

Avfallstrappan grundar sig på ett EU-direktiv med syfte att uppnå EU:s miljömål. I dag deponeras stora mängder avfall i Europa, och i en del länder förekommer förbränning – ibland för elproduktion och i bland bara för att reducera mängden avfall.

Sverige och framför allt Västerås har kommit långt i arbetet med att sortera och ta hand om vårt avfall, men globalt är det fortfarande en lång väg att gå. Så länge det produceras stora mängder avfall behöver vi även betrakta det som en resurs ur vilken vi kan utvinna energi.

Med beprövad teknik kommer Mälarenergi att ta hand om avfall, sortera ut till exempel metaller och glas samt och bereda det till ett fullvärdigt bränsle. Förbränning och rökgasrening kommer att ske i en av Europas modernaste anläggningar anpassad för ändamålet, samtidigt kommer restprodukter tas om hand om på bästa sätt. Mälarenergi kommer att vara med och utveckla avfallshanteringen och bidra till kretsloppet genom energiutvinning.

Hade styrelsen valt att gå på ett alternativ med enbart biobränslen, visar förarbetet att det skulle innebära prisökningarna på cirka 30 procent utöver den normala prisutvecklingen. Den lösning vi har valt med en ny samförbränningsanläggning ger oss fortsatt rimliga priser och en handlingsfrihet vilken medger att biobränsle kan användas om förutsättningarna på bränslemarknaden förändras i framtiden. Genom investeringen i Block 6 tas inte bara ett lokalt ansvar enligt ägardirektiven och det fyra huvudkraven för investeringen, utan vi bidrar även till en hållbar utveckling såväl regionalt som globalt.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons