Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moment 22-läge om sjukvårdens arbetstider

Annons

EU: s arbetstidslag träder i kraft den 1 januari 2007. Försöken att korrigera lagen, det vill säga låta den bli mer anpassningsbar mot kraftigt skiftande förutsättningar i olika europeiska länder, har hittills misslyckats.

I ett pressmeddelande från Sveriges läkarförbund den 7 november tillkännagavs att man framfört krav på omedelbara överläggningar på central nivå med arbetsgivarna och angav som orsak att "Vi har i över ett och ett halvt år försökt få i gång lokala kollektivavtalsförhandlingar men arbetsgivarna har vägrat. Nu är det bråttom! Vi ser framför oss stora problem och risk för kaos efter årsskiftet. Vi är beredda att ta ansvar för att få en fungerande vård".

Samma dag svarar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genom sin förhandlingsdelegation att "I vilken utsträckning det kan finnas behov av kollektivavtalslösningar är en fråga som måste avgöras hos respektive huvudman". Den 9 november publiceras ett pressmeddelande från samtliga landstingsdirektörer i Sverige där man säger att "Arbetet med anpassningen till den nya lagstiftningen har pågått under hela 2006. En genomlysning av samtliga verksamheter har genomförts och merparten av problemen är lösta. Ett antal frågeställningar och områden kvarstår att lösa. Inom dessa områden fortsätter ett konstruktivt arbete tillsammans med verksamhetsföreträdare och fackliga organisationer".

Pressmeddelandet avslutas med raden "Även efter årsskiftet kommer patienterna att erbjudas en fortsatt god och säker vård". Att ett moment 22-läge har skapats är uppenbart. Det ska bli intressant att se hur debatten om de bakomliggande mekanismerna till det dödläge som uppstått mellan parterna kommer att gestalta sig efter årsskiftet.

Två vitt skilda verklighetsbeskrivningar står alltså centralt mot varandra. Bägge kan inte samtidigt vara adekvata sammanfattningar av en komplex verklighet. Det går säkert att hitta en och annan klinikchef som utifrån sin verksamhet anser att SKL gjort en bra analys. Problemet uppstår om många verksamheter sitter i en verklighet av motsatt karaktär, då blir utlåtandet från SKL djupt oroande eftersom man representerar den part som styr över vården.

Även i Landstinget Västmanland finns av allt att döma motsvarande olikhet i verklighetsuppfattning, tydligt illustrerad i en artikel från VLT den 9 november. Landstingets personaldirektör Lena Tell beskriver i artikeln situationen inför 2007 på ett radikalt annorlunda sätt än Lars-Olof Svensson, chef för division kirurgi.

Kanske kan det vara av allmänt intresse att en central serviceverksamhet i landstinget som operationskliniken representerar, beskriver hur dess situation ser ut just i denna fråga. Vår bild av verkligheten innehåller i dagsläget bland annat följande viktiga ouppklarade delar:

*Under sommaren bygger verksamheten på att medarbetarna arbetar extra. Det kommer att vara omöjligt att bemanna till exempel intensivvårdsavdelningen utan att bryta mot 11-timmarsvilan samt veckovilan.

* Hur ser de olika fackförbunden på att vi lägger den så kallade brytpunkten mitt i natten? Hur ska flextiden räknas? Fördelen med verksamhets- och individanpassade scheman minskar betydligt med de nya reglerna. Det blir svårt för våra justeringsgrupper att justera scheman och detta kan leda till en ojämn och dåligt anpassad bemanning

*Beredskapen för anestesisjuksköterskorna i Köping under sommaren, hur ska vi lösa den?

*Med vem ska vi förhandla om dispenser?

*Hur ska vi hantera den besvikelse som många medarbetare aviserar inför en strikt tillämpning av lagen?

Lagen är trots allt dispositiv, den tillåter att arbetsmarknadens parter i avtal kommer överens om en mjukare tillämpning. Vår bedömning är att operationskliniken inte har läget under kontroll. Vi har med tilltagande förvåning och frustration kunnat konstatera att landstinget centralt inte erbjudit oss den hjälp som vi under lång tid förmedlat oss vara i behov av.

Vi vet att vår divisionschef gjort allt hon har kunnat för att sprida kunskapen om hur det ser ut praktiskt ute på klinikerna vidare. Vi kommer självklart att göra allt i vår makt för att försöka tillämpa arbetstidslagen under 2007. Men vi ser betydande svårigheter för verksamheterna att hinna lösa de förändringar som arbetstidslagen genererar genom omprioriteringar internt, oberoende om dessa sanktioneras av politikerna eller inte.

Lennart Edmark

Det kommer att vara omöjligt att under sommaren bemanna till exempel intensivvårdsavdelningen utan att bryta mot de nya EU-reglerna för arbetstiden, hävdar Lennart Edmark för Ledningsgruppen, Operationskliniken, Landstinget Västmanland.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons