Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Viktig koppling mellan miljö och hälsa

I dag vi har en samhällsutveckling som är mycket ogynnsam för dagens och framtida generationers möjligheter att kunna skapa sig god hälsa.

Annons
Hälsofara? Läkemedel botar, men kan hota hälsan och miljön om rester sprids i sjöar och vattendrag.

Under 2007 tog WHO, FN:s världshälsoorganisation, fram indikationer om negativa hälsoeffekter orsakade av miljöfaktorer, vilket också stöddes av den svenska Socialstyrelsen. Därför har vi i dag ett vetenskapligt underlag om hur en rad miljöfaktorer påverkar hälsan och även en lagstiftning baserad på denna vetskap.

Folkhälsoarbetet i regionen bör utgå både från nationella folkhälsomål och miljömål. I flera av miljömålen samspelar folkhälsa och miljö och de har stor betydelse för folkhälsan, som: ”Sunda och säkra miljöer och produkter”, ”Frisk luft”, ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö”, ”Säker strålmiljö”, ”Skyddande ozonskikt ” samt ”Begränsad klimatpåverkan”.

Det tillkommer hela tiden nya miljöproblem orsakade av samhällsutvecklingen. Vi utsätts för strålning, smittoämnen och buller. Ett ökande behov av transporter och uppvärmning påverkar kvaliteten på luft, för att nämna några exempel.

Ett av de miljörelaterade hoten mot vår ¿hälsa på lång sikt kommer, enligt forskare, från en ökande användning av kemikalier och läkemedel, som sedan sprids ut i miljön. Läkemedel är kemikalier och vid användning bryts vissa inte ner totalt av kroppen.

Det här leder till att partiklar av läkemedelsrester sprids via avloppet vidare till sjöar och vattendrag. De som framför allt kan innebära risker är antibiotika och hormonpreparat, som kan ge resistenta bakteriestammar i vattendrag och sjöar samt orsaka hormonella störningar hos djur och människor.

Än så länge vet vi relativt lite om hur vi påverkas av den blandning av kemikalier som vi utsätts för, hur de reagerar när de samlas i kroppen eller ute i naturen. Forskare ser dock samband mellan miljögifter och neuropsykiska störningar hos barn, missfall, diabetes och sjuklig fetma. Även luftkvaliteten är en viktig faktor för hälsan, speciellt för barn och äldre med hjärt- och kärlsjukdomar eller med luftrörs- och astmabesvär.

Det är mycket viktigt att kunskapen bland samhällets aktörer ökar om sambanden mellan miljöproblem och hälsopåverkan. Tvärsektoriellt samarbete och hälsoaspekter behöver vägas in i samhällsplaneringen. Detta innebär ökad kunskap om vilken typ av miljöpåverkan vi talar om, hur många individer som blir utsatta och vad effekten blir för dem. Vidare är det viktigt att känna till hur effekten förändras när exponeringen ändras och hur samhället värderar effekterna på hälsan.

Det är också viktigt att ta hänsyn till hur människor och i synnerhet barn påverkas av miljöfaktorer och av förändringar i vår omgivning. Det måste finnas ett arbetssätt för att säkerställa att vi gemensamt tar hänsyn till miljön och människors hälsa.

Tyvärr hamnar ofta hälso- och miljöfrågorna i skymundan. Detta leder till en underskattning av de ökande samhällsekonomiska kostnader som uppstår på grund av människors ohälsa. För att ge bättre förutsättningar för korrekta bedömningar behövs resurser för att utveckla kompetensen på detta område på flera nivåer i samhället.

Detta innebär tillgång till miljömedicinsk kompetens och underlag för samhällsekonomiska beräkningar för miljörelaterad ohälsa. Folkhälso- och miljöarbetet kan utvecklas effektivt och framsynt genom kunskapsforum mellan Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och länsstyrelsen.

Hälsofrågor berör många aspekter av samhället och därför är det extra viktigt att samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer fördjupas samt att både nya och befintliga kunskaper tas till vara, vilket kommer att förbättra hälsan för länets invånare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons