Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

P27Österberg /Magnusson

Annons

Påstående utan redovisning av fakta

Jan Karlssons krav i första artikeln 8/3 var att avkastningsskatten på livförsäkringsbolagen skulle avskaffas. Vi invände mot detta eftersom det skulle snedvrida förhållandet mellan olika sparformer.

Nu 20/3 är Jan Karlsson väldigt glad över att egendomsskattekommittén inte föreslår att skatten ska höjas med 2 procentenheter för att finansiera lättnader i förmögenhetsbeskattning. I stället ska inkomstskatter höjas. För ett bolag som säljer pensionsförsäkringar är förstås det en bättre lösning.

För livförsäkringsbolagen finns ett intresse att marknadsföra sina produkter. Hur stor pension som utbetalas genom det offentliga åtagandet tillsammans med kollektivavtalspensionen är givetvis då en intressant jämförelse.

Jan Karlssons huvudtes var att avkastningsskatten hade gröpt ur pensionskapitalet mer än något annat. Någon redovisning av fakta kring det påståendet lämnas inte heller i artikel nummer två.

Jan Karlsson framhåller att Länsförsäkringar har fungerat bättre än Skandia. Vi har heller inte påstått motsatsen, det vore ju förskräckligt om det skulle finnas anledning till det.

Emellertid har Finansinspektionen i en nyligen publicerad rapport, Internaffärer i nio livbolag, riktat kritik mot bolagen. Alla bolag är inte lika, men inspektionen säger att "generellt kan konstateras att det finns brister i operativ styrning och kontroll av de koncerninterna affärerna. I stort sett alla bolag brister i dokumentationen av jämförelser, analyser och beslutsunderlag. Finansinspektionen kräver att bolagen öppet redovisar hur internpriser sätts och lämnar upplysningar om väsentliga koncerninterna transaktioner i årsredovisningen.

Vi ska inte här gå in på detaljer, men det skulle vara intressant att höra Jan Karlssons synpunkter på rapporten.

Likaså hade det varit intressant om Jan Karlsson kommenterat de förslag till förändringar av försäkringsrörelselagen som regeringen lagt till riksdagen. Är inte Länsförsäkringar Liv berört av dessa?

Förslagen innebär i kort följande:

l Flertalet av styrelseledamöterna i icke vinstutdelande försäkringsaktiebolag och i ömsesidiga försäkringsbolag får varken vara anställda i bolaget eller anställda eller styrelseledamöter i företag som ingår i samma koncern.

l Frågor om avtal mellan livbolaget och företag inom en grupp av när stående företag ska enbart få handläggas av styrelseledamöter som inte har rätt att även vara företrädare för dessa närstående företag.

l Det föreslås att livbolagen skapar riktlinjer för hantering av intressekonflikter mellan olika intressenter som bidragit till livbolagets kapital eller verksamhet.

l I icke vinstutdelande försäkringsaktiebolag bör försäkringstagare ingå i den personkrets som inte otillbörligt får gynnas eller förfördelas av styrelse eller bolagsstämma.

Jan Karlsson kommenterar inte heller att hans bolags konsolidering ligger under den nivå som Finansinspektionen kräver och som inspektionen anser att bolaget måste ägna stor uppmärksamhet att förbättra.

Vad vi ville peka på i vår första artikel var att Jan Karlsson enbart satte fokus på det han som direktör inte direkt kan påverka, alltså avkastningsskatten.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG GÖRAN MAGNUSSON

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons