Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PBL är ingen skendemokratisk lag

Annons

Rune Karlsson har sin erfarenhet om hur PBL:s planprocess tillämpas i Västerås Mälarstaden. Under snart 15 år har han personligen och via Hyresgästföreningen varit en trogen kritiker av Stadsbyggnadskontorets planverksamhet, både vad gäller den översiktliga planeringen och detaljplaneringen.

Lite tendensiöst påstår Rune Karlsson att vi i Västerås inte följer PBL:s spelregler om samråd på olika plannivåer, att vi hoppar över programskedena i fördjupade översiktsplaner, att vi avfärdar "sakbesvär" med hänvisning till att det inte strider mot lagen och slutligen att det kommunala planmonopolet är att betrakta som en "skendemokratisk lagstiftning".

Slutligen pläderar Rune Karlsson för en utökad besvärsrätt för fördjupad översiktsplan och planprogram.

Det mest anmärkningsvärda i Rune Karlssons artikel är att han inte respekterar de grunder som PBL vilar på, det vill säga att kommunen har det fulla demokratiska ansvaret att lokalt bestämma var och när planläggning ska ske. Det trädde i kraft med PBL:s införande 1987.

Detta beslut vilar på den representativa demokratins grund. Det är alltså de valda ledamöterna i byggnadsnämnden som i demokratisk ordning tar alla beslut, från uppdrag, samråd, utställning och antagande i planärenden.

Så kallade "sakbesvär" som framförs på samrådsmöten och i yttranden av olika slag, bemöter vi tjänstemän i våra samrådsredogörelser och i våra tjänsteyttranden inför planbeslut. Det sker öppet och offentligt i olika handlingar med olika argument från fall till fall i staden.

Vi avfärdar aldrig våra argument med att bara hänvisa till lagen. Seriös stadsplanering, som vi bedriver i Västerås med flera städer, vilar på kunskap och kompetens om platsers villkor och förutsättningar och det demokratiska uppdrag vi fått av byggnadsnämnden.

Även i sak kan Stadsbyggnadskontoret och till exempel Hyresgästföreningen ha olika uppfattningar.

I Västerås har Hyresgästföreningen, ofta via Rune Karlsson, varit mycket kritisk till olika planer som ska tillgodose vårt växande bostadsbehov i en stad som växer och utvecklas. Man överklagade till och med en stor och viktig detaljplan ända upp till regeringen för att den bland annat var några våningar för hög och inte hade bra strandtillgänglighet. Det ledde till ett års försening av byggstarten.

I sak ändrades inget i regeringens beslut mot vad kommunen ville med planen.

Man löser inte detaljplanebesvär genom att utöka besvärsrätten för fördjupad översiktsplan och planprogram! Vår erfarenhet är att de flesta detaljär har en mer lokal förankring och att de styrs av lokala egenintressen.

I Västerås har vi tillämpat PBL under många år genom att upprätta relativt detaljerade översiktsplaner för större stadsområden och med en genomarbetad stadsplaneillustration. Med den som vägledning har vi "hoppat över" planprogram och gått direkt på detaljplanearbetet. Det är en praktisk och bra tillämpning av PBL:s nuvarande plansystem.

Ska vi få en saklig hantering och effektiv detaljplaneprocess, krävs en tydligare precisering av sak-ägarbegreppet. I Västerås har vi på allra sista tiden sett en oroande tendens, nämligen att så kallade "ombudssakägare" dykt upp. På ett lite hotfullt sätt har denne "ombudssak-ägare" hotat en byggherre med överklagande och stopptider på 3-4 år, om byggherren och kommunen inte gör detta, detta och detta.

Rune Karlsson borde också känna till att det är i detaljplaneprocessens gestaltningsskede med en husarkitekt som vi får fram de tänkta byggrätterna. De lämplighetsprövas ända fram till antagande av detaljplaner.

Beslutsfattarna kan inte "glatt hänvisa till tidigare planprogram eller en fördjupad översiktsplan" när exempelvis exploateringen ökar 100 procent. I stället prövas den slutliga byggrätten i detaljplaneprocessen som PBL föreskriver.

Man vinner inget med en utökad besvärsrätt för fördjupad översiktsplan och planprogram utöver en förlängd planprocess.

Min samlade erfarenhet är att stadsplaneringen med måste vila på den representativa demokratins grund i varje kommun. PBL är ingen "skendemokratisk lag" bara för att en eller få sakägare eller förening inte får som de vill ("enskilt intresse").

Göran Dangemark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons