Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

S: Ett införande av Cosmic skulle öka effektiviteten

Vi delar debattörens syn på behovet av att minska onödig administrativ tid och att effektivisera IT-stödet.

Annons
Cosmic. De kontakter som dagligen sker mellan primärvård och sjukhuskliniker kommer att ske elektroniskt med Cosmic.

Allt för att säkra ett effektivt, säkert och tryggt omhändertagande av våra patienter. Till skillnad från skribenten ser vi dock att ett införande av Cosmic i hela primärvården på sikt kommer att öka effektiviteten. Efter en grundlig omvärldsanalys har vi kommit fram till att fördelarna med ett och samma journalsystem i hela sjukvårdsorganisationen vida överstiger nackdelarna.

De hundratals kontakter och det omfattande informationsutbyte som dagligen sker mellan primärvård och sjukhuskliniker gällande remisser, remissvar, laboratoriesvar, röntgensvar och så vidare kommer med Cosmic att ske elektroniskt. Det innebär ökad patientsäkerhet, snabbare svar, miljövänligare verksamhet (färre papper) med mera. Ett gemensamt journalsystem innebär ett modernt sätt för en kunskapsintensiv organisation att kommunicera inom sina olika verksamhetsområden.

Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett viktigt tillskott till svensk sjukvård vad gäller möjligheten att få en samlad bild av olika vårdgivares exempelvis landstingets, primärkommunernas, och Akademiska sjukhusets åtgärder och bedömningar av en enskild patient. Däremot kan inte NPÖ erbjuda de fördelar en gemensam journal ger vad gäller interaktivt informationsutbyte inom primärvård och sjukhusvård i Västmanland.

Företrädare för primärvård i många andra landsting så som Uppland, Östergötland, Kalmar och Kronoberg som använder Cosmic vittnar om de fördelar som på sikt uppnås. Ur ett strikt primärvårdsperspektiv fungerar dagens journalsystem, Journal III, väl och vi vill inte förringa det merarbete som en övergång från ett journalsystem till ett annat kommer att innebära. Men förändringen ska ses som en långsiktig investering för att förbättra den samlade hälso- och sjukvården i Västmanland.

Skribenten kritiserar kommande Program för primärvård 2013 för dess krav på omständliga procedurer och tidskrävande rutiner samt för att programmet genomsyras av en tro på att man genom mätningar och jämförelser kan effektivisera vården. Vi kan direkt slå fast att på sikt kommer ett gemensamt journalsystem, kombinerat med modern teknik för säker informationsöverföring mellan olika vårdgivare, i hög grad att underlätta framtagande och rapportering av viktig vårddata. Cosmic kommer att vara ett hjälpmedel för att undvika omständliga procedurer och tidskrävande rutiner.

Lagstiftningen om Vårdval i primärvård trädde i de flesta landsting i kraft 2010. Ett av de mest grundläggande syftena med denna lagstiftning är att varje medborgare/patient fritt ska kunna välja vårdcentral och att vårdcentralerna inte ska konkurrera med pris, utan med kvalitet. Det är därför av största vikt att invånarna i Västmanland, för att göra ett aktivt val, får kännedom om vilken kvalitet de olika vårdcentralerna erbjuder. Det handlar förstås om medicinska resultat men minst lika viktigt är mjukare värden så som hur tillgänglig vårdcentralen är för besök och per telefon, hur patienterna uppfattar bemötandet och vilken kompetens i form av olika yrkesgrupper och erfarenheter vårdcentralen kan erbjuda. Viktigt är även hur kontinuiteten fungerar, det vill säga får patienten, om denne så önskar, träffa samma vårdgivare om denne har behov av återkommande vårdkontakter.

De utvärderingar av lagstiftningens effekter som nyligen publicerats, bland annat av Konkurrensverket och Myndigheten för vårdanalys, pekar entydigt på behovet av att stärka uppföljningen av primärvårdens verksamhet. Inte bara för att kontrollera, utan också för att återföra resultat till de olika vårdcentralerna, så att jämförelser mellan enheter kan ligga till grund för internt förbättringsarbete. De goda exemplen kan förhoppningsvis inspirera andra att utveckla och förbättra sin verksamhet.

Det är med detta som grund vi i Programmet för primärvård 2013 har breddat och fördjupat uppföljningen. Resultatet ska sedan sammanställas och återföras såväl till västmanlänningarna som helhet som till de olika vårdcentralerna. Det är vår övertygelse att det kommer att främja utveckling av verksamheten, och därmed också öka attraktiviteten att arbeta i den västmanländska primärvården.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons