Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsstyrelsen: Skogsskötsel ingen garanti för rikare skogar

Annons

Rätt skötsel är den viktigaste åtgärden för att bevara den biologiska mångfalden och därför behövs inga ytterligare avsättningar av skog skriver Mats Sigvant, vd för Weda Skog i VLT den 4 juni. Han kallar Skogsstyrelsens arbete med nya mål för skydd av skogsmark för ett orimligt initiativ.

Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen att redovisa förslag på nya delmål till miljömålet Levande skogar. Det innebär att föreslå mål som ligger i linje med riksdagens övergripande beslut och med internationella åtaganden om att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Arbetet med att utvärdera och revidera målen pågår. De analyser som gjorts visar dock att det finns ett fortsatt stort behov av att undanta skogsmark från skogsbruk för att vi ska leva upp till målen.

Skogsstyrelsen ser positivt på de frivilliga avsättningar som skogsbruket gör och som, vilket Sigvant mycket riktigt påtalar, ofta förvaltas och sköts med lokal kunskap. Dagens intensiva skogsskötsel gynnar dock inte den biologiska mångfalden. För att klara balansen mellan produktion och miljö behövs både generell miljöhänsyn i samband med avverkning, frivilliga avsättningar och ett formellt skydd av skogsmark. Vissa skogstyper behöver avsättas långsiktigt för fri utveckling utan aktiv skötsel för att naturvärdena ska bevaras.

Sigvant invänder också mot det sätt som Skogsstyrelsen redovisar den areal skogsmark som skyddas i form av naturreservat, naturvårdsavtal eller biotopskydd. Om man, som Sigvant, räknar med lågproducerande skogar där skogsbruk inte får bedrivas enligt skogsvårdslagen får vi lätt intrycket av att stora arealer skog redan idag avsatts för naturvårdssyfte. Men det räcker inte att räkna in stora arealer myrar och berghällar. Den skog som avsätts måste också ha höga

naturvärden för att den biologiska mångfalden ska kunna bevaras.

Skogsproduktionen kommer att vara en viktig del av energiomställningen och arbetet med att begränsa förväntade klimatförändringar. Vi arbetar därför med att höja produktionen genom bland annat gödsling, ökad röjning, bättre plantmateriel och inte minst för att motverka de omfattande viltskadorna.

Skogen har också en viktig roll att spela när det gäller att producera andra tjänster som rening av vatten och luft, rekreationsmiljöer. Naturvården kommer att bli allt viktigare eftersom skogsekosystemen måste stärkas för att klara av stressen från de förväntade klimatförändringarna.

Att staten formellt skyddar arealer för att säkra den biologiska mångfalden är rimligt. För att få en acceptans i samhället för ett storskaligt intensivt skogsbruk måste det också beredas plats för växter, djur och människor i skogen.

Regional utveckling och riktiga arbetstillfällen skapas inte enbart genom traditionellt skogsbruk utan även genom vidareförädling och turism där entreprenörskapet är nog så viktigt. Jag har därför svårt att se Skogsstyrelsens arbete som ett långsiktigt hot mot varken industri, arbetstillfällen eller glesbygd.

Göran Enander

Generaldirektör

Skogsstyrelsen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons