Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SPF: Bo bra hela livet

Annons
Tryggare. Trygghetsbostäder ska fylla ut glappet mellan det ordinära och det stärskilda boendet. Bland annat ska det finnas möjlighet till gemensamma måltider. (Kvinnorna på bilden har inget samband med artikeln.) foto: scanpix

I slutet av förra året lade den statliga utredningen Äldreboendedelegationen fram sitt slutbetänkande Bo bra hela livet. Delegationen konstaterar att behovet av bostäder anpassade till åldrande människors behov kommer att bli mycket stort under överskådlig tid framöver. Från och med 2020 kommer andelen äldre i befolkningen att öka.

Många äldre personer upplever i dag att det saknas en boendeform mellan bostaden i det ordinära boendet och det särskilda boendet – i servicehus ooch dylikt – inriktat på vård och omsorg. Oro och otrygghet, ibland också ensamhet, gör att de önskar ett annat boende.

Bostaden har många gånger dålig tillgänglighet. Entréer är inte handikappanpassade. Ofta saknas hiss. Lägenheten är inte anpassad för de krav på utrymmen med mera som ett äldreboende ställer.

Delegationen föreslår att de termer och begrepp som i dag används för olika slag av bostäder för äldre ersätts av seniorbostäder (ordinära bostäder anpassade för äldre), trygghetsbostäder (nytt begrepp) och vård- och omsorgsboende (servicehus, gruppbostäder och dylikt).

Det nya är alltså begreppet trygghetsbostäder som skall fylla ut glappet mellan det ordinära och det särskilda boendet. Delegationen föreslår att kommunerna genom en särskild lag får befogenhet att tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre utan föregående prövning enligt socialtjänstlagen. Åtagandet skall vara frivilligt.

I ett trygghetsboende skall det finnas tillgång till gemensamhetslokal, personal som en gemensam resurs och trygghetslarm. Det skall också finnas möjlighet till gemensamma måltider. Målgruppen för trygghetsbostäder skall vara äldre människor som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära boende.

En reform av det här slaget kostar naturligtvis en del pengar bland annat för personal. Därför föreslås att ett statligt bidrag till personal i gemensamhetslokaler i eller i anslutning till trygghetsbostäder lämnas.

Man föreslår också att det nuvarande investeringsstödet till särskilt boende/vård- och omsorgsboende även skall omfatta trygghetsbostäder och att ramen för stödet utökas. Om förslagets vidare öden är det naturligtvis svårt att sia. Man kan förmoda att regeringen vill få fram något före sommaren 2010, det vill säga före valet.

I Västerås bedöms tillgången på bostäder för äldre i servicehus, särskilt boende och gruppboende i stort sett täcka behovet. Även om det på senare tid varit svårt att lösa bostadsfrågan för vissa vårdbehövande personer tycks bostadssituationen för dagen vara någorlunda tillfredsställande.

Men man får definitivt inte slå sig till ro. Sveriges Pensionärsförbund – SPF – har starkt engagerat sig i bostadsfrågorna. Vi i Västerås fyra SPF-föreningar anser att politiker och planerare redan nu på allvar måste ta tag i den långsiktiga bostadsplaneringen för att kunna möta det behov som uppkommer med det växande antalet åldringar.

Oavsett vad som händer med Äldredelegationens förslag anser vi det vara mycket angeläget att ett trygghetsboende enligt delegationens terminologi ges hög prioritet i planeringen.

För att fästa uppmärksamheten på de äldres bostadssituation och för att väcka debatt lanserar Sveriges Pensionärsförbund vecka 37 som SPF-vecka med temat Bo och leva. Manifestationen är landsomfattande. I Västerås kommer de fyra SPF-föreningarna att arrangera en hearing kring temat den 10 september under medverkan av politiker och tjänstemän från Proaros.

Vidare kommer medlemmar i föreningarna att vid olika tillfällen med tyngdpunkt på lördagen den 12 september finnas ”på stan” för att informera om SPF:s verksamhet.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons