Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stödet till demenssjuka viktigt område

Annons

I ett debattinlägg torsdagen den 28 oktober tar Gunilla Schiölde upp demensvården i Västerås. Precis som folkpartiets Birgitta Nilsson har gjort (VLT 30 oktober) vill jag betona att det inte tagits några beslut om nya riktlinjer för demensvården i äldrenämnden.

I maj 2003 antog äldrenämnden en strategisk plan för åren 2003-2013 "Framtidens äldre - strategi för Västerås stad med sikte mot 2013". Syftet med strategin är bland annat att ge en långsiktig inriktning för äldrenämndens arbete och att ge underlag för konkret planeringsarbete.

Stödet till personer med demenssjukdomar är ett prioriterat område. Avsikten är att stärka möjligheten att bo kvar i hemmet och i den invanda miljön för dem som önskar detta. Erfarenheterna visar att hemtjänsten aktivt kan bidra till att människor får stöd, hjälp och omsorg hemma till livets slut. I andra fall har tidpunkten för inflyttning i särskilt boende fördröjts.

Bakgrunden till denna hållning är att forskningsrön visar att byte av bostad skapar förvirring och kaos för den som drabbats av demenssjukdom. För att genomföra detta utan att den demenssjuke far illa har nya stödformer utvecklats som komplement till hjälp i hemmet.

I juni 2004 beslutade äldrenämnden även att de som utför hemtjänst skall tillse att organisationen av hemtjänsten är anpassad efter de krav som den aktuella målgruppen ställer, exempelvis när det gäller behov av spetskompetens och specialisering. Därutöver har äldrenämnden anställt två sjuksköterskor med särskilda kunskaper om demenssjukdomar.

Stödet till anhörig/närstående är ett annat viktigt område för äldrenämnden. En förutsättning för att bo kvar i hemmet är att stöd till de anhöriga finns att tillgå i olika former då behov uppstår. För att underlätta för dem krävs att de kan få avlösning i olika situationer, planerat och akut. Därför pågår ett särskilt projekt för att stärka det stödet.

Äldrenämnden lägger även stor vikt vid att följa hur kön till särskilt boende förändras, för att i tid vidta åtgärder. Under hela 2003 och början av 2004 har väntetiden till särskilt boende varit mindre än tre månader.

Den enskilde erbjuds en bostad i särskilt boende som bedöms motsvara behoven. Strävan vid beslut om särskilt boende är att uppfylla den enskildes eventuella önskemål, det kan gälla såväl geografiskt läge som bostadens utformning.

För den som har särskilda önskemål kan väntetiden bli längre än tre månader. I många fall kan det till och med vara svårt att uppfylla särskilda önskemål inom en rimlig tid. Om en enskild tackar nej till två erbjudanden avslutas ärendet, och då får den enskilde ansöka på nytt.

I nämndens riktlinjer framgår även att den enskilde som vistas på korttidsboende och väntar på särskilt boende kan ha önskemål om ett speciellt äldreboende. När det gäller makar tas särskild hänsyn till närhetsprincipen.

Vistelsen vid korttidsboende är begränsad till cirka tre månader eller så länge det finns ett rehabiliteringsbehov. Därefter är fortsatt vistelse på korttidsboende inte möjligt.

Detta gäller även om man inte godtar det första erbjudandet om särskilt boende. Den enskilde kan då återvända till sin bostad eller tillfälligt flytta till det erbjudna särskilda boendet. I båda fallen kan den enskilde fortsätta att stå i kö till det önskade boendet.

Sammantaget har Västerås stads äldreomsorg genomgått stora förändringar de senaste åren. Under de kommande åren kommer verksamheten att ytterligare förändras för att ännu bättre motsvara de behov som den äldre befolkningen i Västerås har. Den strategi och de riktlinjer som verksamheten arbetar efter stärker också enligt min mening den enskildes valfrihet.

Kent Ryberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons