Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: Slottsträdgården – en komplex detaljplan

Annons
På gång. NCC har köpt mark av landstinget och vill bygga bostäder på den. illustration: daniel guerra

Byggnadsnämnden måste ta hänsyn till och väga ihop olika skilda intressen när den fattar beslut. Ett komplext ärende med många olika intressen är Slottsträdgården, där NCC vill bygga bostäder på den mark man köpt av landstinget.

Gällande detaljplan medger byggnader för allmänt ändamål men för att bygga bostäder krävs en ny detaljplan. På större delen av tomten föreslås stadsvillor, vilket är mindre flerfamiljshus i ungefär samma storlek som kringliggande villor. Lasarettsbyggnaden från 1867 byggs om till bostäder medan övriga byggnader med undantag för det lilla huset i hörnet av Hållgatan och Claréusgatan rivs. Där kontorsbyggnaden ligger och ned mot järnvägen planeras flerfamiljshus.

Vid byggnadsnämndens möte i augusti återremitterades planförslaget för att se om det gick att tillmötesgå synpunkter från utställningen avseende bland annat husens placering. Att nämnden återemitterar ett ärende är ovanligt och det var andra gången som detta förslag återremitterades. Första gången var efter samrådet.

Några kringboende är negativa till detaljplaneförslaget medan acceptansen är relativt god hos andra. Invändningar finns eller har funnits mot arkitektur, byggnadernas placering och exploateringsgrad.

I illustrationen till detaljplanen visas tänkta hustyper. Efter kritik har stadsvillorna fått en mera traditionell utformning och arkitekturen verkar nu vara tämligen accepterad. Exploateringsgraden har successivt sänkts från 250 till 170 bostäder. Det är en sänkning med över 30 procent. Placeringen av husen har ändrats och har efter den senaste återremissen ändrats ytterligare. Husen har flyttats in från kringliggande gator och parkmark.

Trafiksituationen på Hållgatan är ansträngd när föräldrar lämnar barn vid Fryxellska skolan. Stadens trafikexperter och extern expertis anser dock att de nya bostäderna inte kommer att ge mer problem utan att trafiksituationen snarast blir bättre när de i trafikutredningen föreslagna åtgärderna genomförts. Det beräknade tillskottet till trafikflödet är relativt litet – cirka 110 fordonsrörelser per dag då en arbetsplats med över 120 personer och många besökare försvinner. Många som flyttar till området kommer att vara pensionärer, som inte använder bilen dagligen och framför allt inte klockan 8 på morgonen, när barnen lämnas och det centrala läget medför nog att en del väljer att inte ha bil.

En närboende har gjort en egen utredning med krav på en ny in- och utfart med rondell på Ringvägen. Frågan har diskuterats vid möten med stadens trafikexperter, som anser att det är en omotiverad och dyr lösning, som stör trafiken på Ringvägen och tekniska nämnden har sagt nej. En orsak till återremissen var att trafikfrågan skulle beskrivas bättre och att trafiken under byggnadsskedet skulle ägnas större uppmärksamhet.

Byggnadsnämnden har under planprocessen strävat efter stor öppenhet och har försökt att så långt som möjligt tillmötesgå synpunkter från närboende genom bland annat två återremisser. Men även övriga parters berättigade intressen måste beaktas. Staden har intresse av att området kommer till användning, när landstinget nu lämnat det. De centrala bostäderna blir ett värdefullt tillskott och intresset för att bosätta sig där är stort. Till samrådsmötet kom merparten för att man var intresserad av att flytta dit och NCC vill komma vidare i projektet.

Detaljplanen för Slottsträdgården är av principiell betydelse, varför det inte är byggnadsnämnden utan kommunfullmäktige som beslutar om den ska antas eller inte. Och det är bra. En detaljplan, som berör så många, ska behandlas av stadens högsta beslutande organ. Detaljplaneförslaget, som en enig byggnadsnämnd nu beslutat föreslå för antagande, är genomarbetat och en rimlig avvägning mellan olika parters intressen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons