Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi drar vårt strå till stacken för att möta framtiden

Annons

I dagarna startar vi en spännande och viktig utbildningssatsning för cirka 140 yrkesverksamma i Västmanlands, Örebro och Sörmlands län. Utbildningarna hålls inom projektet Jämbredd på Mälardalens högskola. Projektet finansieras av EU:s sociala fond (ESF) och ska pågå under två år.

Jämbredds utbildningar syftar till att stärka kompetens i olika verksamheter vad gäller arbetet med utökad mångfalds- och jämställdhetsintegration. Det är svåra frågor som inte sällan möter motstånd då integrering av mångfald och förändrade synsätt rör maktstrukturer, handlingsmönster, fördomar och ofta djupt personliga föreställningar.

Det gör dock inte området mindre viktigt att ta sig an – tvärtom!

Att förändra för att nå ökad mångfald på arbetsplatser och i samhället i stort låter sig inte göras enkelt.

Vi behöver för det första bli medvetna om vår egen okunskap. Inte sällan möts de som pekar på problem med diskriminering och brister i mångfald i olika sammanhang av ett motstånd som grundar sig i en föreställning om att Sverige är bäst på jämställdhet och mångfald - ”jobbet är gjort”.

Men kan vi vara så säkra på att det förhåller sig så?

Vår region (Nuts 2-regionen Östra Mellansverige) omfattar totalt 52 kommuner. Det är en, i stora delar, stark och välmående del av landet med attraktiva boendemiljöer och goda kommunikationer runt Stockholm-Mälarregionen.

Här finns internationellt starka företag och klusterbildningar inom viktiga tillväxtbranscher. En god infrastruktur för högre utbildning har också betytt att befolkningens utbildningsnivå har ökat under senare decennier.

Flera av kommunerna har under flera decennier aktivt rekryterat människor med utländsk bakgrund som arbetskraft eller tagit emot nyanlända flyktingar.

Vid sidan av denna positiva beskrivning finns dock allvarliga hinder för utveckling som pekas ut i ESF:s analys av regionen från 2007.

Till dessa hör bland annat att det finns ett växande utanförskap och en starkt könsdelad arbetsmarknad. Det återspeglas i betydande hälsorelaterade, sociala och ekonomiska skillnader mellan bland annat män och kvinnor, mellan svenskar och utlandsfödda, mellan funktionsdugliga och människor med funktionsnedsättning.

Detta betyder i sin tur att vi inte tagit tillvara på hela befolkningens fulla kapacitet och att alla inte får samma möjligheter att utvecklas och leva ett gott liv.

Går vi sedan ned på lokal nivå och gör en analys på samma sätt som ESF har gjort över regionen, kommer vi att finna mönster där kön, hudfärg, sexuell läggning, funktions-duglighet, trosuppfattning etcetera ofta har betydelse för bland annat socioekonomisk status, hälsa och förvärvande av högre utbildning. Ska vi förändra behöver vi kunna göra sådana typer av analyser också av våra egna arbetsplatser. Vi behöver verktyg för åskådliggöra diskriminerande mönster i vår direkta närhet.

Vi måste även våga anta ett kritiskt förhållningssätt till de rådande normer som i många fall styr hur människor sorteras. Därför är normkritik ett centralt perspektiv i Jämbredds utbildningar, vare sig det handlar om att kritiskt granska rådande könsnormer, svensknorm eller funktionsduglighetsnorm.

Att höja kunskapen om mångfald och jämställdhet, även att utveckla ny kunskap på dessa områden, är en central utmaning för framtiden. Vi har antagit utmaningen. Tillsammans med erfarna och kompetenta forskare på Mälardalens högskola kommer vi, under 2010, att driva forskningscirklar som på olika sätt behandlar mångfald och jämställdhet. Cirklarna kommer att omfatta runt 100 personer i olika verksamheter.

Samtidigt kommer vi att driva en processledarutbildning där cirka 40 personer i ledningsfunktioner utbildas i mångfalds- och jämställdhetsintegrering.

Mycket mer behöver naturligtvis göras för att möta framtiden – vi drar vårt strå till stacken!

Max Jakobsson

filosofie doktor i kulturgeografi, projektledare JämBredd

Torbjörn Messing

projektkoordinator, jämlikhetssamordnare

Pirjo Lahdenperä

vetenskaplig ledare, professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning, Mälardalens Högskola

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons