Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stefan Johanson (M): Patientsäkerheten måste lyftas!

Frågan om patienternas säkerhet i vården har under senare tid fått en allt mer framträdande position.

Dock inte tillräckligt. Arbetet med att förebygga vårdskador måste prioriteras och utvecklas i Landstinget Västmanland sett ur såväl patient- och arbetsmiljösynpunkt som av ekonomiska skäl.

Den moderna sjukvården har, av naturliga skäl, blivit allt mer komplex och riskfylld beträffande diagnostisering, behandlingsmöjligheter och behandlingsformer. Med detta följer även att riskerna för att sjukvården begår fel har ökat, vilket bland annat har sin förklaring i att kunskap har fått en allt mer begränsad ”hållbarhet” och omsättnings-hastigheten på kunskap hela tiden ökar.

Därtill kommer att verksamheten ständigt får ett allt mer reglerande regelverk och lagstiftning, vilket bara det ökar riskerna för att begå misstag. Forskningen kommer ständigt med nya rön som skall införas i vården, medarbetare slutar och nya börjar, gamla behandlingsmetoder fasas ut och nya tillkommer samt att nya läkemedel produceras i en allt högre takt. Även tillkomsten av resistenta bakterier är ett verkligt bekymmer.

Därför är det nu mer angeläget än någonsin att fokusera på området patientsäkerhet.Redan i dag arbetar landstinget med patientsäkerhet i olika former. Bland annat genomförs avvikelsehantering, händelse- och riskanalyser, patientsäkerhetsronder, deltagande i olika nationella kvalitets- och patientsäkerhets-register.

Därtill kommer införande av ett särskilt system gällande läkemedelshanterig som syftar till att förebygga felmedicinering. Det senaste inslaget i patientsäkerhetsarbetet är att landstinget avgett en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Det är bra.

Riksdagen har stiftat en ny patientsäkerhetslag som trädde i kraft vid årsskiftet. Det är också bra. Vad som däremot inte är tillfredställande är, att patientsäkerhetsarbetet har brister i form av att det saknas tydliga strategier för hur landstinget skall arbeta med denna fråga.

Det brister även då det gäller att koppla landstingets styrdokument till nationella styrdokument. Ytterligare områden som behöver utvecklas är styrning, ledning och uppföljning sett ur ett centralt landstingsgemensamt perspektiv.

Vidare behöver styrdokumenten gällande patientsäkerhetsarbetet utvecklas och ges ett mer tydligt innehåll och en struktur för hur arbetet skall bedrivas.

Landstinget har sedan något år en central organisation för patientsäkerhet. Dock är mandatet för organisationen, som leds av fyra chefläkare och en chefsjuksköterska, otydligt. Detta enligt en nyligen avgiven revisions-rapport.

Den 1 januari trädde den nya Patientsäkerhetslagen i kraft. Den föreskriver bland annat att vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-arbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador samt att patienter och närstående ska, på olika sätt, uppmuntras till att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet. Detta ställer stora och helt nya krav på landstinget gällande utveckling av patientsäkerhetsarbetet som nu måste lyftas upp och ges en tydligt prioriterad ställning.

Genom att avsätta 500 miljoner kronor för 2011 och därefter 675 miljoner kronor under åren 2012–2014 till landstingen, har regeringen markerat vikten av att landstingen arbetar med att förebyggda vårdskador. Regeringen vill genom denna åtgärd uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet i landstingen. Det finns således mycket pengar att ”hämta hem” till landstinget för detta angelägna arbete. Det kan heller inte hållas för osannolikt att landstinget behöver genomföra egna ekonomiska satsningar för att stärka arbetet.

Vid sidan av allt lidande som patienter utsätts för beräknas kostnaderna för vård-skador till cirka 120 miljoner kronor i Landstinget Västmanland.

Den 21 juni kommer landstingsfullmäktige att besluta om verksamhetsplan (landstingsplan) för kommande år. Planen är det poli-tiska styrdokumentet som anger riktningen för hela landstinget och anslår och fördelar ekonomiska medel. I Moderaternas/landstingsalliansens förslag till landstingsplan kommer en tydlig riktning för det framtida patientsäkerhetsarbetet att presenteras.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel