Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”Titanic” har sjunkit i AtlantenOmkring 1,500 omkomna, 800 räddade.Samtidens största olycka.

 
Nostalgi - Antikt
Visa alla artiklar

Glädjen över, att vid ”Titanics” haveri ”samtliga passagerare räddats” vart kort. I tisdags ingick följande Londontelegram:Till Reuters Office telegraferas från New York: ”Titanic” sjönk kl. 2,20 i morse. Tjänstemännen vid ”Vita stjärnlinjen” medgiva, att många människoliv gått förlorade vid ”Titanics” undergång.

Vlt torsdagen den 18:e april 1912

- - - Detta sorgebudskap icke blott bekräftas, utan förvärras ytterligare genom ett senare ingånget telegram, som med ens förvandlar olyckan till en av de fruktansvärdaste katastrofer till sjöss, som ”havets krönika” någonsin haft att inregistrera. Detta telegram lyder sålunda:

Newyork den 16 april. Från White-Star-linjen meddelas, att av passagerare och besättning på den sjunkna ”Titanic” sannolikt endast räddats 675 personer. De räddade äro, enligt vad som uppgives från ångaren ”Olympic” till större delen kvinnor och barn.

Från ångaren ”Olympic” meddelas i trådlöst telegram till Cape Race, att då ångaren ”Carpathia” i dagbräckningen kom fram till olycksplatsen, fann den endast ”Titanics” båtar och vrakspillror från fartyget.

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings engelska korrespondent telegraferar från London, att enligt senaste underrättelser, som uppgivas vara fullt tillförlitliga, räddats 675 passagerare samt 200 man av besättningen.

Antalet omkomna borde således uppgå till omkring 1,500.

Bland de omkomna nämnas ångarens kapten och den engelsk-amerikanske mångmiljonären J. Astor.

Senare telegram från Newyork förklarar det såsom säkert, att över 1,500 människor omkommit. Om de räddade uppgives, att de mestadels äro kvinnor och barn.

London den 16 april. Vita Stjärnlinjen meddelar, att samtliga förstaklass-passagerarna räddats och befinner sig ombord på ”Carpathia”, som är på väg till Newyork med de räddade och väntas anlända dit fredag morgon.

Alla från ”Titanic” utsatta båtar har anträffats, och i de i dem räddade är mest kvinnor och barn.

Platsen och tiden för olyckan.

Enligt från Cape Race ingånget telegram rapporterar ångaren ”Olympic” att ”Titanic” sjunkit på 41 grader 16 minuter nordlig bredd, 50 gr. 4 minuter västlig längd. Ångaren ”California” har t.v. kvarstannat vid olycksplatsen. ”Titanics” sammanstötning med isbergen skedde kl 10,20 söndag afton.

Om de räddades öde

Ingår ytterligare följande telegram:

Allan-linjens kontor meddelar, att ”Virginian” satt de räddade från ”Titanic”, som den tagit ombord, över på ”Carpathia”, enär detta fartyg var på väg mot Newyork, då däremot ”Virginian” var på väg till Europa med post.

Newyork den 16 april. Sedan kl 10 i går afton föreligga inga underrättelser från ångaren ”Parisian”. Det meddelas, att passagerare från ”Titanic” befinna sig ombord också på detta fartyg.

Flera svenska namn

Enligt telegram till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning från dess engelske korrespondent meddelas, att bland ”Titanics” första klass befunno sig en fru Lindström och en hr Björnström.

Å ”Vitastjärnlinjens” Malmökontor hade följande personer betingat sig plats för avresa med ”Titanic”: Carl Johan Salander från Tjärby; Halland, Nils Martin Ödal, Orsjö, Malmöhus län, John Olsson från Amerika, Julius Konrad Eugen Karlsson från Malmö, Paul Edvin Andreasson, Nils Johansson, Albert Augustsson och Olga Elida Lundin, alla från Hallaryd, Kronobergs län, Hermina Josefina Nilsson från Ramkvilla, Jönköpings län, Elin Ester Maria Braf från Karsberg, Jönköpings län, Elis Jonsen med barnen Harald och Eleonora samt John Lundahl.

De räddade ombord på ”Carpathia”.

Till Cape Race har ett trådlöst telegram ingått med förteckning över en del räddade ombord på ”Carpathia”. Bland dem är direktören för Vita Stjärnlinjen Bruce Ismay.

Ett från ”Olympic” avsänt trådlöst telegram meddelar, att ”Carpathia” är på väg till Newyork med 868 passagerare (och besättningsmän?) från ”Titanic”. Telegrammet avslutar med uttalande av allvarliga farhågor för de övriga passagerarnas och besättningens öde.

”Carpathia” stod hela natten i trådlös förbindelse med ”Virginian” och sända en del av listan på de räddade. Man hoppas, att ”Carpathia” snart skall komma inom den zon, inom vilken ett trådlös kan komma fram till Newyork, så att man äntligen kan få tillförlitligare och närmare uppgifter.

Dock är det så gott som avgjort, att man har har att göra med en fartygsolycka större än någon, som sjöfartshistorien hittills kan uppvisa. Minst 1,200 människor ha omkommit. De flesta kvinnor och barn äro dock räddade.

Den materiella förlusten.

Bruxelles den 16 april. Härvarande tidningar meddela, att ”Titanic” och lasten varit försäkrade för 58,150,000 francs. I denna summa ingår dock icke de av passagerarna privat tecknade försäkringarna, vilka i några fall till mycket höga belopp.

”Samtidens största olycka”.

Den sannolika orsaken.

En skeppsredare Wolford, som nyss hitkommit från Amerika och befarit routen över hundra gånger, förklarar att han aldrig sett den så fylld av is som nu.

Från Berlin telegraferas: ”Titanics” förlistning, vilken här som annorstädes sysselsätter allas sinnen, anges som den största sjöolycka, som någonsin inträffat.

Skarpt och allmänt klandras befälet, och om föreliggande uppgifter äro riktiga, synes verkligen finnas allt fog för klander. Det uppgives nämligen att havet vid olyckan varit absolut lugnt och att utkik försummats. (Den senare uppgifter förefaller emellertid rent av otrolig!)

Vidare var farten utomordentligt stark, och hela isbergsområdet genomfors med rasande hastighet.

Som bekant var avsikten att göra denna ångarens första resa till en verklig rekordfärd, särskilt vad hastigheten beträffar. I detta avseende lär väl skulden för katastrofen innerst vila hos dem, som givit order om snabbhetsrekord, som skulle slås till varje pris.

Slutligen uppgives, att livräddningsanordningarna voro dåliga, vari man alltså skulle ha att söka förklaringen till att icke flera blevo räddade.

Besanna sig dessa uppgifter, torde katastrofen bli dyrbar nog för dem, som bära ansvaret.

-- - Bitter sorg är rådande i hela Amerika över den hemska katastrofen.

Senare meddelanden.

Fyra timmar höll sig ”Titanic”, detta skepp, som var byggt så att det aldrig skulle kunna sjunka, över vattnet. Sammanstötningen ägde rum kl 10,20 söndag afton och kl. 2,20 på natten, alltså exakt fyra timmars förlopp, försvann skrovet under vattenytan.

Efter svensk tid ägde sammanstötningen rum kl 4,20 natten till måndagen och kl. 8,20 måndag morgon har skeppet försvunnit: tragedien var alltså slutspelad innan de första underrättelserna måndag förmiddag började inlöpa hit.

Titanic sjönk på omkring 50 kilometers avstånd från det ställe där kollisionen skedde, på 41 grader 16 minuter nordlig bredd, 50 grader fyra minuter västlig längd. Havet har här ett djup av 2,300 meter.

Omkring 1,500 människor ha omkommit - - detta tycks vara fastslaget. Endast en fjärdedel, i bästa fall en tredjedel av de ombordvarande ha räddats.

Om själva räddningsarbetet på Titanic sedan kollisionen skett vet man ännu föga: Vitastjärnlinjen söker systematiskt undertrycka alla telegram om katastrofen.

Sammanstötningen med isberget skedde, som nämt, i söndags afton vid halv 11-tiden, då passagerarna voro redo att gå till sängs. Fartyget fick en fruktansvärd stöt och snart blev det bekant bland passagerarna att fartyget var läck. Inom kort fylldes hela förrummet med vatten. Emellertid lyckades det befälet att avvärja en hotande panik bland passagerarna.

Efter cirka en halv timme började emmeltid fartygets för att sjunka, och räddningsbåtarna måste skyndsamt sättas ut. Arbetet försvårades dock av de ismassor tornade upp sig kring fartyget på alla håll. En del stjälpte, fylldes med vatten och sjönko.

En frukantsvärd panik utbröt då ombord. Räddningsbåtarna fylldes med febril brådska: ångaren sjönk nu så raskt att varje minut ansågs dyrbar. De flesta måste gå i båtarna iförda endast nattdräkt. Vad man i en hast kunde få reda på av kläder och tillhörigheter kastades sedan ned till dem.

Under tiden fortsatte fartyget långsamt framåt, trots det kölen var bruten. Man hoppades att om möjligt kunna uppnå Hallifax. Emellertid hade fartyget lidit så stora skador att detta visade sig omöjligt, och man gjorde ett sista förtvivlat försök att sätta fartyget på grund vid Newfoundland. Detta misslyckades emellertid och fartyget sjönk 4 timmar efter sammanstötningen.

William Stead och flera miljonärer omkomna.

Positiva nyheter om olyckan ingå fortfarande ytterst sparsamt. Daily Telegraph mottog vid 4-tiden i går morse ett telegram, som säger, att miljardären Astor befaras ha drunknat, hans fru lär vara räddad. Bland andra omkomna märkas den bekante journalisten William T. Stead, Vanderbilt, major Butt, president Tafts adjutant samt direktören för Vita Sjärnlinjen Bruce Ismay.

Bland de drunknade befinna sig också en mycket bekant och enormt rik bankir Simon Guggenheim.

Senare meddelas att fru Cornelius Vanderbild från London mottagit ett kabeltelegram, att hennes son Alfred uppskjutit sin avresa från London och befinner sig helbrägda där. (Detta meddelande dementerar ett förut utsänt telegram, att miljonären omkommit.)

Likaså uppges direktören för Grand Trunkbanan, Hay, vara räddad. Miljonären Astors lik lär ha återfunnits. Han var med sin hustru stadd på bröllopsresa.

En enorm post.

”Titanic” medförde en enorm post. Endast från London följde 1,586 postsäckar och från kontinenten 570 säckar, vilka alla antas ha gått förlorade.

Den tjänsteman, som ombord på ”Titanic” skötte den trådlösa telegrafen, stannade in i det sista kvar på sin post och upptog och avsände med utomordentlig kallblodighet telegrammen.

Intrycket av olyckan i Newyork.

Evening News’ redaktion i Newyork telegrafera att redan vid 12-tiden på tisdagsmorgonen (eller i amerikansk tid kl 5 på morgonen) hade en mängd av Newyorks affärsmän, däribland åtskilliga miljonärer, infunnit sig i affärskvarteren för att få reda på de räddades namn. Man var nämligen övertygad om att de flesta av de amerikanska affärsmän som medföljt Titanic omkommit, då ju havets oskrivna lag säger att kvinnor och barn skola räddas först. Man visst då i Newyork endast att Carpathia kommit till olycksplatsen 8 timmar efter det att Titanic sjunkit och uppsamlat en del av dem som räddat sig i livbåtarna samt att Parisian och Virginian alltjämt sökte efter ytterligare livbåtar från Titanic.

Utanför Newyork Times’ bulletinbyrå utspelades under natten hjärtslitande scener. En välklädd man sjönk plötsligt halvt medvetslöst till marken, utropande: ”O, min Gud! Mina två bröder, min enda lilla dotter äro med på Titanic. Jag förlorade min hustru och mitt andra barn vid jordskalvet i San Fransisco!”.

Vita Stjärnlinjens huvudkontor i Newyork omringades tidigt på morgonen av anhöriga till Titanics passagerare. På husfasaden var uppsatt ett stort anslag som innehöll det korta och förkrossande budskapet: ”Carpathia” har blott funnit ett par båtar, annars endast vrakgods”. På byggningens tak vajade en flagga på halv stång.

Jag såg, säger Newyorkkorrespondenten, en elegant dam komma in på kontoret och fråga om man visste något om hennes man. En tjänsteman viskade svaret till henne. Då förvreds ansiktet av smärta, hon sjönk ihop och måste bäras ut till en väntande vagn.

Kondoleanser.

Vid engelska underhusets sammanträde i tisdags uppläste premiärministern under djup tystnad Vita Stjärnlinjens meddelande om ”Titanics” undergång. Premiärministern yttrade bl. a.: ”Vi kunna endast ofullkomligt ge uttryck åt vår beundran över, att de bästa traditioner till sjöss synas ha hållits i ära och att villigt bragts offer för att skaffa dem, som minst vore i stånd att hjälpa sig själva, de största utsikterna till räddning”. Ministern uttalade till slut sitt djupa deltagande med alla dem, som i den fruktansvärda olyckan så plötsligt förlorat sina kära och anhöriga.

Vid tyska riksdagens sammanträde uttalade Kaempf riksdagens medkänsla i anledning av den stora olycka, som drabbat Vita Stjärnlinjen vid ”Titanics” undergång och förlusten av så många människoliv. De närvarande åhörde stående talet.

Vita Stjärnlinjen har mottagit kondoleanstelegram från kejsar Wilhelm och prins Heinrich.

Hur de farliga isbergen bildas.

Stora berg av snö och is, som flyta nedåt norra Atlanten från inhavsregionerna och hota de fartyg, som uppehålla trafiken mellan Europa och Amerika, höra till naturens egendomligaste och intressantaste verk. Grönlands kuster äro födelseplatser för de största isberg, som komma ned i Atlantiska oceanen. De bildas av jöklar, vilka fylla detta frusna lands dalar. Jord och dy samla sig i remnan, tills stycket åter blir helt genom att drivas att intaga en ny ställning.

De jöklar, från vilka isbergen avbrytas, glida ut överallt längs Grönlands kust. På den andra sidan av Amerika, på kusten av Alaska, finnas andra stora jöklar.

När man ser ett isberg, som visar en yta av hundra fot över vattnet, kunna vi vara övertygade, att hela berget är omkring sju gånger så stort, enär sju åttondelar av ett isbergs massa befinner sig under vatten. Man kan därav finna, huru farligt det skall vara för ett med full fart gående ångfartyg att sammanstöta med ett isberg. Isbergen från Grönland gå med den kalla strömmen söderut, tills de nå golvströmmen, då de snart smälta.

Det tros att de smältande isbergen byggt upp den mäkliga trakt av jorden som kallas Newfoundlandbankarna. Grönlandsjöklarna föra med sig stora massor av grus och sten, som de uppsamlat i bergsdalarna, där de bildades. Söderut i Atlanten ha de stött på grund och smält samt kvarlämnat sten och grus på botten. Då denna procedur pågått under årtusenden, så har slutligen därav uppbyggts denna märkliga platå, som är omgiven av djupt vatten.

De sista telegramen.

Domen över de skyldiga.

London den 17:e. Här härskar en utomordentlig förbittring mot Vita Stjärn-linjen, sedan det upplysts, att samtliga ”Titanics” räddningsbåtar blott vore i stånd att mottaga 600 passagerare. Hade det funnits tillräckligt antal båtar, hade sannolikt alla kunnat räddas ned i dessa, ty havet var fullständigt lugn. Men för räddningsbåtar hade man – ej haft plats … medan man däremot slösat med utrymmet för tennisbanor, cykelbanor och väldiga simbassänger, allt lyx, som blott kunde komma de resande millionärerna till godo.

”Hela Amerika är i sorg”,

Heter det i ett annat telegram. De mest upprörande scener utspelas i ”Vita Stjärnlinjens” lokaler; och på gatan därutanför trängas av sorg och oro halft vanvettiga folkhopar.

Pressen riktar de allvarsammaste klagomål mot bolaget, ej minst på grund av dess försök att i det längsta föra pressen bakom ljuset.

Varningar som ej hjälpte.

Till Berl. Lokolanzieger telegraferas från Le Havre: Franska ångaren La Touraine har hitkommit från Newyork. Den 12 d:s stod den hela dagen i trådlös förbindelse med Titanic och lämnade därvid noggranna upplysningar om de ismassor den passerat samt om två stora isberg, som observerats på något avstånd från La Touraine. Titanics kapten svarade och tackade för de värdefulla upplysningarna.

”Carpathia”,

Som har alla räddade från ”Titanic” ombord, står nu i telegrafisk förbindelse med Sable Island, och man kan därför hoppas att snart erhålla närmare underrättelser om olyckan, telegr. Från Newyork.

Då – enligt telegram från New york till ”Daily News” – den för bemanning av ”Titanics” livräddningsbåtar nödiga personalen uppgår till 270 man, uppgår de räddade passagerarnas antal sålunda till endast 598.

Ett trådlöst telegram till Cape Race från kaptenen på ”Olympic” bestyrker, att ”Carpathia” är det enda fartyg som har räddade från ”Titanic” ombord. Bland de räddade äro andra, tredje, fjärde och femte styrmännen samt andre Marconitelegrafisten.

Regeringen i Washington har enligt de sista underrättelserna avfordrat White Star förklaring om hur det förhållit sig med räddningsattiraljen. En sträng undersökning har inletts för att få konstaterat, om det är kaptenen eller bolaget, som bär ansvaret för att olyckan fick en så jättelik omfattning. Redan nu har man lyckats fastslå, att bolaget utfäst en premie, om hastighetsrekordet kommer att slås av Titanic.

Över 100 svenskar

Voro ombord, av dem dock ingen från Västmanland.