Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Västeråsalliansen: För en utsläppsneutral framtid

Västerås stad har ställt sig bakom kampanjen Fossilfritt Västmanland 2015. Undertecknade vill att Mälarenergi ska bli fossilfritt och utsläppsneutralt.

Annons
Fossilfri framtid. Kraftvärmeverket och annan uppvärmnnig skall bli fossilfri i Västerås. foto: peter krüger

Kol och torv som bränsle ska fasas ut senast 2015. Energiproduktionen ska baseras på biobränslen, hushållsavfall och verksamhetsavfall. Att förbränna hushållsavfall från närområdet, som nu fraktas med lastbil till bland annat Uppsala för förbränning, är ett steg i rätt riktning för ett hållbart Västerås.

Verksamhetsavfallet det vill säga rivningsvirke, emballagevirke och annat avfall bör hämtas från Västmanland och Mellansverige för att undvika långa fördyrande transporter. Verksamhetsavfallet kommer i framtiden att ses som en resurs som man får betala för i stället för att man som i dag får betalt för att ta emot det.

För uppvärmning av bostäder och lokaler ska i framtiden i första hand solenergi, jordvärme och ren bioenergi (skogsbränsle, åkerbränsle och rent träbränsle) användas. I andra hand utnyttjas övrigt brännbart avfall. Biobränsle och solenergi är förnybart och därmed koldioxidneutralt. Avfall kan innehålla skadliga ämnen som går ut i röken eller kvarstannar i askan.

Om avfallet innehåller skadliga ämnen måste askan lagras på ett säkert sätt så att de skadliga ämnena inte läcker ut till mark och vatten. Bränslen som kan innehålla gifter måste undvikas så långt möjligt och det bästa är att använda lokalproducerat biobränsle. Utsläppen av tungmetaller, stoft och cancer-ogena kolväten till luft får inte ökas.

Ett mål är att askan ska gå att återanvända som gödning, byggmaterial eller fyllnads-material. Det är möjligt om biobränsle från skog och åkermark samt utsorterat rent träavfall används som bränsle. Skogsägarna har intresse av att leverera biobränsle i form av grot och energived. I stort kan skogsvaran levereras från Mellansverige enligt källor i skogsbranschen. Bättre gallring ger ökat utbud och samtidigt ökad tillväxt i skogen för massaved och timmer. Fördelen med skogsbränsle är att askan kan återföras till skogen som gödning. Vi får på det sättet ett naturligt kretslopp.

Det finns ytterligare en del biologiskt avfall som med fördel kan förbrännas, bland annat hushållsavfall, trädgårdsavfall och torkat slam från avloppsreningsverk. Beträffande avfall bör heller inte avfall med fossilt ursprung förbrännas som exempelvis gummidäck och plaster, vilka till större delen framställs av petroleumprodukter. Sådant avfall bör i stället återvinnas.

Energibehov för boendet måste minska och så sker också framöver. EU:s mål om minskad energiförbrukning med 20 procent till 2020 samt stadens och Mimers mål som överstiger detta gör att efterfrågan på fjärrvärme minskar. Utvecklingen av lokal produktion av både värme och el, till exempel solenergi minskar behovet av fjärrvärme och centralt producerad el. Under sommarmånaderna används fjärrvärmen i princip bara för att producera varmvatten för våra bostäder och verksamheter och detta begränsade behov bör på sikt kunna tillgodoses med solenergi.

Många människor vill och kommer att kunna producera egen energi. Det skall vara enkelt och kostnadseffektivt att sälja överskott till elnätet och till fjärrvärmenätet. Mälarenergi ska vara med och stödja denna utveckling genom att ha ett elnät, så kallat ”smart grid”, som gör det möjligt.

Undertecknade vill att Västerås blir föregångare för en ny energistruktur och det måste vara ett överordnat mål att få ett fossilfritt och utsläppsneutralt Västerås. Vi vill också se en aktiv samverkan mellan olika förnyelsebara energikällor, både storskaliga verk och småskaliga enheter i till exempel bostads-områden och på landsbygden.

Mikael Vilbaste (MP)

Karl-Erik Andersson (FP)

Claes Kugelberg (M)

Eric Söderberg (KD)

---- Magnus Ekblad (C)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons